Zelena Istra: Potaknimo korištenje javnog prijevoza

NISU STUPI?I TI KOJI RJEŠAVAJU PROBLEME

Na adresu redakcije Regional Expressa primili smo pismo udruge Zelena Istra sa zanimljivim i konstruktivnim prijedlozima za pulski UO za prostorno ure?enje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu, a koje je upu?eno i gradona?elniku Borisu Mileti?u. Za vjerovati je, nažalost, da spomenuti odjel ne?e ništa od toga uzeti u obzir niti se o prijedlozima izjasniti. Pismo pro?itajte u nastavku."Poštovani, potaknuti u?estalim napisima u lokalnom dnevnom listu o prometnim problemima u pulskoj starogradskoj jezgri, željeli bismo vas upoznati sa stajalištima udruge Zelena Istra o na?inu rješavanja prometa u tom dijelu grada.
Zbog loše regulacije prometa u centru i sve ve?eg broja osobnih automobila, svakodnevne su prometne gužve i ljetni kolapsi u Puli postali pravilo. Pošto u centru grada nije mogu?e graditi nove prometnice, jedino je rješenje ograni?avanje prometa privatnim automobilima i poticanje korištenja javnog prijevoza.

Umjesto inzistiranja na izgradnji novih parking ku?a u prezagušenoj gradskoj jezgri, koje za posljedicu imaju samo pove?anje prometa, one?iš?enje zraka i ve?u buku, od gradske vlasti tražimo da:
· investicija u javni gradski prijevoz ne bude posljednje što ?e Grad u?initi, ve? da taj vid prijevoza u?ini cijenom, pokrivenoš?u zona i pouzdanoš?u omiljenim odabirom gra?ana,
· više ulaže u promociju promociju hodanja i šetanja odnosno manjeg korištenja automobila,
· zapo?ne s obilježavanjem biciklisti?kih staza u gradu i promicanjem njihova korištenja, ponajprije vlastitim primjerom,
· trajno zabrani izgradnju podzemnih i nadzemnih garaža u starogradskoj jezgri,
· po?ne realizirati ideju o parkirnim površinama na rubnim dijelovima grada (Marsovo polje, željezni?ki kolodvor, industrijska zona kod Mercatora i Mercura za one koji ?e u Pulu stizati Ipsilonom sa Stancije Peli?eti) na kojima bi karta pla?ena za dnevno parkiranje važila kao dnevna autobusna karta,
· kao mjeru zaštite povijesne jezgre zabrani promet (osim javnog prijevoza) u kriti?nim dijelovima, u mjeri da u kojoj se ne?e osjetiti negativni utjecaj na ekonomske aktivnosti grada, (što bi za rezultat imalo kreiranje novih pješa?kih zona i biciklisti?kih staza)
· osigura režim prometa u mirovanju isklju?ivo za stanovnike povijesne jezgre.

Podsje?amo, tako?er, da i u Prostornom planu Istarske županije, ?lanak 118., stoji da je "režim prometa unutar povijesne jezgre potrebno prilagoditi mjerilu povijesne jezgre te karakteru i obimu poslovnih djelatnosti u jezgri, osiguravaju?i pritom posebne režime prometa u mirovanju za stanovnike povijesne jezgre s obvezom da se za svaku stambenu jedinicu osigura jedno parkirališno mjesto". Prilikom izrada PUP-a "Stari grad Pula", izra?iva? se nije držao te obaveze.

Postavljanje stupi?a na nogostupe ne vidimo kao rješenje problema sve dok se ne stvori alternativna mogu?nost parkiranja; u sadašnjoj situaciji takvo rješenje dovodi samo do premještanja zagušenja na druge lokacije.

Bitni elementi imidža nekog grada nisu samo njegova ure?enost ili povijest, ponuda kulture, socijalna struktura ili životni troškovi itd., ve? i organizacija prometa u gradu i parkiranja, što se ne rješava ni stupi?ima ni izgradnjom parkirališnih zgrada u povijesnoj jezgri". (Upravni odbor Zelene Istre)