Zelena Istra i Pulska grupa obavještavaju javnost

PULI NARE?ENO PONAVLJANJE JAVNE RASPRAVE
Uprava za inspekcijske poslove temeljem prijave Zelene Istre NAREDILA Gradu Puli PONAVLJANJE POSTUPKA JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu generalnog urbanisti?kog plana .Pismo Zele Istre i Pulske grupe prenosimo u cijelosti.

Poštovani,

s obzirom da je Uprava za inspekcijske poslove naredila Gradskom poglavarstvu Grada Pule da otkloni utvr?ene nepravilnosti i nezakonitosti u Kona?nom prijedlogu GUP-a i to ponavljanjem postupka javne rasprave, pozivamo vas da na javnoj raspravi gra?anima prezentirate posljednji prijedlog GUP-a, obrazložite promjene koje su nastale posljednjih 3 i po godina, argumentirate neusvojene primjedbe mjesnih  odbora i iskoristite posljednju mogu?nost ostvarenja demokratskog dijaloga u procesu planiranja. ?udi nas, stoga, vaša izjava za medije da ?e se javna rasprava ponoviti ukoliko za nju bude interesa. Iz priloženog dopisa jasno je da je Odjel inspekcijskog nadzora op?ih akata prostornog ure?enja ponovljenu javnu raspravu utvrdio kao obavezu. Zahtjev za ponavljanjem javnog uvida i rasprave o Generalnom urbanisti?kom   planu grada Pule ve? smo uputili 26. rujna 2007. godine Upravnom odjelu za prostorno ure?enje, zaštitu okoliša, komunalni sustav i imovinu - Odsjeku za prostorno ure?enje, no nikakav odgovor nismo primili. U tom smo zahtjevu naveli razloge zbog kojih smatramo da je javnu raspravu potrebno ponoviti: od javne rasprave i uvida u prijedlog GUP-a prošlo 3 i pol godine, gra?ani Pule odavno su zaboravili prijedloge planskih rješenja i ne znaju ništa o zna?ajnim promjenama na velikom dijelu pulskog priobalja koje su u  me?uvremenu unesene plan ili se planiraju (Brijuni rivijera), postoji veliko nezadovoljstvo gra?ana koje je rezultat vrlo niskog stupnja mogu?nosti sudjelovanja u procesu planiranja i nedostatka uvida u zaklju?ke planiranja, ve?ina primjedbi pulskih mjesnih odbora nije usvojena. Pozivamo vas da putem rasprave uklju?ite javnost u proces planiranja i na taj na?in provedete svoju demokratsku zada?u. Rasprava je tako?er nužna da bi se objasnile sljede?e potrebe:


- izgradnja 10-ak novih hotela velikih gabarita na zelenim površinama pulskog priobalja,
- izgradnja 2 nove velike marine u Pulskom zaljevu,
- izgradnja ceste kroz park šumu,
- izgradnja sportskih smještajnih kapaciteta i dvije ceste kroz Pragrande,
- zaklanjanje vidika prema moru gradnjom uz Južni bulevar,do Zlatnih stijena i prema lu?ici Delfin,
- izgradnje naselja rijetke gusto?e na neposrednoj obali što se direktno kosi sa strategijom razvoja   
  prostora RH gdje se sugerira koncentriranje izgra?enosti i udaljavanje od obale,
- isklju?ivo turisti?ke namjene za preko 250 hektara priobalja (bivših vojnih zona) na kojima se,
  umjesto prirodnog prostora za razvoj gradskih sadržaja, namjeravaju graditi isklju?ivo ekskluzivni  
  turisti?ki sadržaji i to davanjem CIJELOG prostora u koncesiju.


Prostorni koncepti priobalja nisu nikada doživjeli javnu raspravu, zemljišta koja se upravo izdaju na 66 godišnju koncesiju nisu pokrivena niti jednim važe?im planom, a ignorirana je i stru?na javnost koja je za pulsku obalu proizvela interdisciplinarnu studiju. Smatramo nužnim informiranje javnosti o budu?nosti gradske obale, kao i gradskog prostora uop?e, i omogu?avanje aktivnog sudjelovanja u stvaranju te budu?nosti. To je i glavna funkcija javne rasprave u procesu planiranja.
Kao izvršni direktor Istarske razvojne agencije dali ste 26 sije?nja 2006. godine intervju za magazin Istranews pripisuju?i toj agenciji  zasluge za dovo?enje Rockwoola u Istru ("Nakon što su nam iznijeli svoju ideju ve? istog dana spojili smo ih sa županom koji im je obe?ao potporu za realizaciju te investicije u Istarskoj županiji"). Dinamika interesa  na relaciji politika- investitori- prostorni planeri iz koje su u potpunosti isklju?eni gra?ani u slu?aju Rockwoola  pokazala se pogubnom. Isto ?e se dogoditi i s pulskim GUP-om, ukoliko se u njegova planska rješenja ne asimiliraju potrebe i mišljenje stanovnika Pule. 
  

Upravni odbor Zelene Istre

Pulska grupa