Završeno javno savjetovanje o prijedlogu Cjenika za usluge prikupljanja komunalnog otpada

Završeno javno savjetovanje o prijedlogu Cjenika za usluge prikupljanja komunalnog otpada-127073

NAKON JAVNOG SAVJETOVANJA NOVI CJENIK HERCULANEE OD SRPNJA 2022.
Nakon što je 22. travnja 2022. godine otvoreno javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, Pula Herculanea je istekom roka od 30 dana započela sljedeću fazu ovog procesa, koji će rezultirati novim Cjenikom koji će stupiti na snagu od srpnja ove godine. 

Sukladno obvezama koje nalaže Zakon o gospodarenju otpadom kroz proces javnog savjetovanja svi zainteresirani građani te subjekti imali su mogućnost uputiti svoje primjedbe i prijedloge na navedeni nacrt. Ključna novost koju novi nacrt donosi odnosi se na novi sustav obračuna pružanja usluge, kojemu će u fokusu biti postizanje ravnopravnosti i pravednosti za sve korisnike. 

Predloženi sustav naplate prilagođen je potrebama, količinama i utjecaju na generiranje otpada različitih subjekata. Prije svega to se odnosi na jasno definiranje svih obaveza i Cjenika koji će biti prilagođen za građane, poslovne korisnike i velike sustave.

„Nova strategija Pula Herculanee temelji se na dva prioritetna pristupa čiji je krajnji cilj povećanje selekcije otpada i podizanje razine čistoće te uređenosti grada. Fokus je primarno usmjeren na smanjenje ukupnih količina miješanog komunalnog otpada kako bi se smanjilo opterećenja na MBO „Kaštijun“, a kako bi se sve planirano i realiziralo u pripremi je novi sustav reciklažnih dvorišta i otvaranje novih lokacija te uvođenje kanti za biootpad, prvo u turistički i uslužni sektor, a kasnije i za sve građane. Novim Cjenikom želimo dodatno potaknuti građane na sustavnije recikliranje i odvajanje otpada.“ – istaknuo je Robi Fuart, direktor Pula Herculanea d.o.o. za komunalne usluge.

Novi sustav naplate, čija je primjena planirana od srpnja, primarno je usmjeren podizanju razine odgovornosti svakog korisnika, dok će oni koji sustavno neodgovorno postupaju s otpadom biti adekvatno sankcionirani upravo kroz cijenu odvoza miješanog komunalnog otpada koji će biti sukladan količinama koje će biti na taj način odlagane. Pula Herculanea će na vrijeme javno komunicirati, ali i direktno informirati sve korisnike o novom sustavu naplate odvoza otpada. Ovim putem pozivaju se svi korisnici da prate javne informativne servise, stranice Grada Pule i Pula Herculanee gdje će pravodobno biti obaviješteni o svakom detalju vezano uz proces donošenja te detaljima finalno usvojenog Cjenika.

„Zahvaljujem svima koji su se aktivno uključili u javnu raspravu i na taj način doprinijeli još uspješnijem usklađivanju sustava promjene Cjenika. Sve prijedloge koji su pristigli, njih četiri, detaljno ćemo proučiti i sve kvalitetne sugestije usvojiti. Vjerujemo kako će novi Cjenik, ali i nova strategija koju ćemo provesti imati brojne kratkoročne i dugoročne pozitivne efekte, koji će u svakom pogledu doprinijeti još čišćem gradu i unaprijediti načine na koji brinemo o našem životnom prostoru, okolišu i prirodi općenito. Benefiti odgovornog odnosa svakog pojedinca prema otpadu su brojni, a očuvanje prirode kroz povećanje recikliranih materijala te jačanje cirkularne ekonomije i održivosti u pogledu ključnih sirovina, smanjenje divljih odlagališta i onečišćenja prirode te pozitivan indirektan efekt na prirodu kroz smanjenje broja odvoza miješanog komunalnog otpada, tek su neki od njih.“ – dodao je Robi Fuart. 

Anketiranje korisnika u cilju podizanja kvalitete usluge

Definiranje prioriteta i ključnih projekata Pula Herculanea provodi planski i u skladu s potrebama korisnika, a kako bi pravovremeno stekli dojam o zadovoljstvu korisnika uslugom, o potrebama i željama sugrađana provedeno je ispitivanje korisnika telefonskom anketom. Među rezultatima tako se ističe razina zadovoljstva korisnika uslugom Pula Herculanee prosječnom ocjenom 3.5. 

„Provedbom ankete željeli smo dobiti kvalitetan uvid u stavove građana kada su u pitanju usluge koje provodi Pula Herculanea, od odvoza otpada do održavanja čistoće grada. Rezultati koje smo dobili su pokazatelj kako postoji prostor za napredak i podizanje razine usluge, ali su i motivacija za naš daljnji rad. Zadovoljstvo korisnika s prosječnom ocjenom 3,9 kada je u pitanju održavanje zelenih površina u gradu potvrda dobrog rada u tom dijelu naših usluga. Visok postotak građana koji se izjasnio da odvaja otpad pokazuje kako se razina osviještenosti korisnika iz godine u godinu podiže. Vjerujemo da će se novim Cjenikom te podizanjem razine usluge, novim reciklažnim dvorištem koje planiramo i uvođenjem kanti za biootpad dodatno smanjiti količine miješanog komunalnog otpada što će imati brojne pozitivne efekte na cjelokupan sustav, a u konačnici i na račune samih korisnika.“ – dodaje Robi Fuart.

Od konkretnih komunalnih usluga građani su najzadovoljniji održavanjem zelenih površina i odvozom otpada, dok je među prioritetima istaknuto otvaranje novih reciklažnih dvorišta te izgradnja sortirnice. 

(DV)