Zapo?inje nacionalna kampanja "Život je bolji ispod 7"

AKCIJA HRVATSKOG SAVEZA DIJABETI?KIH UDRUGA
U svrhu podizanja svijesti o važnosti mjerenja „še?ernog hemoglobina“ HbA1c, najvažnijeg parametra za mjerenje razine še?era u krvi, Hrvatski savez dijabeti?kih udruga (HSDU) u suradnji s farmaceutskom kompanijom sanofi-aventis pokre?e akciju „Život je bolji ispod 7“. Akcija koja ?e se provoditi diljem Hrvatske uklju?uje besplatna mjerenja HbA1c te edukativna predavanja prof. dr. Izeta Aganovi?a, šefa Centra za dijabetes KBC Rebro. Tijekom rujna akcija ?e se provoditi u pet hrvatskih gradova: Osijeku (05.09.), Zagrebu (06.09.), Varaždinu (18.09.), Puli (19.09.) te Splitu (25.09.).
Povodom pokretanja akcije “Život je bolji ispod 7” provedeno je istraživanje o dijabetesu ?iji cilj je bio ustanoviti trenutno stanje me?u dijabeti?arima, njihovu osviještenost o bolesti te važnosti mjerenja HbA1c za kvalitetnu kontrolu dijabetesa. Rezultati istraživanja provedenog u 27 udruga osoba sa še?ernom bolesti me?u 764 dijabeti?ara diljem cijele Hrvatske pokazali su da 72% ispitanika zna što je HbA1c, a njih 75% zna da je vrijednost HbA1c najzna?ajniji dugoro?ni pokazatelj kontrole še?era u krvi i regulacije še?erne bolesti. Kako je samo mali broj evidentiranih osoba sa še?ernom boleš?u ?lan neke od udruga pacijenata, dok se vjeruje da uz evidentirane pacijente postoji još 100.000 osoba koje nisu ni svjesne da imaju še?ernu bolest, vrlo je važno podizati svijest o ovoj bolesti i kako je na primjeren na?in kontrolirati. Stoga ova nacionalna kampanja želi potaknuti sve dijabeti?are na kvalitetniju kontrolu svoje bolesti i educirati ih o važnosti kontrole HbA1c.
Olga Moretti, tajnica Hrvatskog saveza dijabeti?kih udruga izjavila je: „Še?erna bolest poprima pandemijske razmjere i veliki je javnozdravstveni problem, stoga svaka akcija kojoj je cilj edukacija osoba sa še?ernom boleš?u, ali i osvješ?ivanje javnosti ima punu podršku našeg Saveza. Drago mi je da akciju podržava sanofi-aventis, kompanija koja ve? dugi niz godina provodi edukaciju o važnosti HbA1c diljem svijeta. Naime, veliki broj oboljelih nažalost nije upoznat s važnosti mjerenja vrijednosti HbA1c te utjecajem razine ispod 7,0% na kvalitetnu regulaciju še?erne bolesti i sprje?avanje razvoja ozbiljnih dijabeti?kih komplikacija u budu?nosti“. Danas je mjerenje vrijednosti HbA1c postao standard u lije?enju še?erne bolesti koji se koristi za provjeru stanja reguliranosti dijabetesa. Kontrola razine HbA1 ?ini jedan od najvažnijih parametara za mjerenje razine še?era u krvi, budu?i da ukazuje na udio „zaše?erenog“ hemoglobina u ukupnom udjelu hemoglobina. Kod zdravih osoba razina HbA1c je izme?u 4,5 i 6,5 posto, dok se kod dijabeti?ara smatra da je bolest dobro regulirana tj. pod kontrolom ukoliko je razina HbA1c ispod 7 posto, a ukoliko prelazi 8 posto nije pod dobrom kontrolom. Prema provedenom istraživanju 37% ispitanika (od njih 54% koji su ponudili odgovor na pitanje) dobro regulira bolest, odnosno razina HbA1c je ispod 7, dok je kod 20% ispitanika bolest slabo regulirana, odnosno njihov HbA1c je iznad 8.  
Ostali rezultati:
· Kod 75% ispitanika dijabetes je dijagnosticiran u dobi od 40 do 70 godina (22% 40-50 godina, 34% 50-60 godina, 19% 60-70 godina)
· Od 42% ispitanika koji se lije?e inzulinom:
o  njih 72% je na inzulinu 10 godina i manje, dok je njih 10% na inzulinu više od 26 godina
o njih 44% daje si inzulin dva puta dnevno, a 37% ?etiri ili više puta dnevno
o njih 49% koristi jednu vrstu inzulina, dok 51% dvije vrste
o njih 19% koristi Lantus, dok se ostali inzulini koriste u manjim postocima
Povodom pokretanja akcije „Život je bolji ispod 7“, prof. dr. Izet Aganovi? izjavio je: “Izuzetno mi je drago što sam dio akcije ?iji je cilj podizanje svijesti o važnosti mjerenja HbA1c, najvažnijeg parametra za mjerenje razine še?era u krvi te što ?u svojim predavanjima u pet hrvatskih gradova imati priliku educirati dijabeti?are te im ponuditi odgovore na njihova pitanja kako bi što kvalitetnije mogli voditi brigu o svojoj bolesti. Važno je naglasiti da su velike svjetske studije pokazale da je razina HbA1c u direktnoj vezi s razvojem komplikacija uzrokovanih dijabetesom. Naime, što je vrijednost HbA1c niža, to je manji rizik od razvoja komplikacija uzrokovanih dijabetesom.“
Dijabetes je globalni problem koji ima razoran ljudski, socijalni i gospodarski u?inak. Danas diljem cijelog svijeta od dijabetesa boluje više od 245 milijuna ljudi, a procjenjuje se da ?e do 2025. godine brojka narasti na više od 380 milijuna. Svake godine od dijabetesa oboli 7 milijuna ljudi. U Hrvatskoj je registrirano 200 tisu?a oboljelih od še?erne bolesti, a smatra se da je još oko 100.000 ljudi s povišenim še?erom u krvi, a da to ne znaju.

O HbA1c
Jedan od najvažnijih parametara za mjerenje razine še?era u krvi je kontrola razine HbA1c. Naime, razina HbA1C ukazuje na udio „zaše?erenog“ hemoglobina u ukupnom udjelu hemoglobina. Ovaj stalni „še?erni hemoglobin“, stru?nog naziva HbA1c stvara se kod svih ljudi, ne samo kod dijabeti?ara i ovisi o prosje?noj koncentraciji še?era u krvi. Jednostavnije re?eno: što je razina še?era u krvi viša u odre?enom vremenskom periodu to je i viša razina HbA1c. Ova ?injenica omogu?uje doktorima da razinu HbA1c koriste kao osnovni pokazatelj za prosje?nu razinu še?era u krvi u posljednjih 2 do 3 mjeseca, Zbog toga se razinu HbA1c lai?ki može nazvati i „dugotrajno pam?enje še?era u krvi“.
Još 1999. godine je Svjetska zdravstvena organizacija preporu?ila redovito mjerenje razine HbA1C kao jednog od važnih parametara za procjenu stanja reguliranosti še?era u krvi, stoga se HbA1C ?esto u literaturi navodi kao „zlatni standard“ u lije?enju dijabetesa.
Velike klini?ke studije poput DCCT* i UKPDS** studije su dokazale da održavanje razine HbA1c ispod 7 posto zna?ajno smanjuje rizik od razvoja ozbiljnih dijabeti?kih komplikacija u budu?nosti, a da smanjenje razine HbA1c za samo 1-postotno smanjenje razine HbA1c može doprinijeti:
- 21-postotnom smanjenju rizika od komplikacija uzrokovanih dijabetesom
- 21-postotnom smanjenu smrtnosti uzrokovane dijabetesom
- 14-postotnom smanjenju sveukupne smrtnosti
- 14-postotnom smanjenju rizika od infarkta miokarda
- 43-postotnom smanjenju rizika od periferne vaskularne bolesti
- 12-postotnom smanjenju rizika od moždanog udara
- 37-postotnom smanjenju rizika od komplikacija na malim krvnim žilama (npr. na o?ima i bubrezima)
Procjenjuje se da u svijetu trenutno zbog nedovoljne educiranosti o važnosti kontrole dijabetesa, ?ak polovica dijabeti?ara koja boluje od dijabetesa tipa 2 ima razinu HbA1C višu od 7,5 posto

* DCCT – Diabetes Control and Complications Trial – klini?ka studija koju je proveo National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (1983-1993). Studija je provedena na 1,441 ispitanika s dijabetesom tip 1 u 29 medicinskih centara u SAD-u i Kanadi
** UKPDS - UK Prospective Diabetes Study – klini?ka studija o komplikacijama dijabetesa tipa 2. Studija, koordinirana od strane Diabetes Research Laboratories na Oxfordu, trajala je 20 godina, a provedena je 5000 pacijenata koji boluju od dijabetesa tipa 2 u 23 medicinska centra u Engleskoj, sjevernoj Irskoj i Škotskoj

O HSDU
Sloganom "Zajedno smo ja?i" Hrvatski savez dijabeti?kih udruga (HSDU) ve? više od 50 godina poziva i poti?e okupljanje osoba sa še?ernom boleš?u u mjesnim udrugama širom Hrvatske kako bi se u razli?itim organiziranim aktivnostima oboljeli mogli upoznati i nau?iti lakše živjeti s tom boleš?u.
Danas se Hrvatski savez dijabeti?kih udruga organizacijski sastoji od 40 mjesnih (lokalnih) udruga, odnosno društava koja su osnovana i rade diljem Hrvatske po programu rada koji je u skladu s preporukama HSDU-a, koji se na državnoj razini skrbi o zaštiti prava osoba sa še?ernom boleš?u.
Cilj udruge je uklju?ivanje što ve?eg broja osoba sa še?ernom boleš?u u aktivno ?lanstvo, te op?a skrb o oboljelima od še?erne bolesti u nastojanju da se osposobi što ve?i broj bolesnika da upravlja svojom boleš?u i životom uz pomo? zdravstvenog osoblja kojima je to profesionalna i ljudska obveza.

O sanofi-aventisu
Sanofi-aventis je jedan od lidera svjetske farmaceutske industrije koji je pozicioniran na prvom mjestu u Europi. Sanofi-aventis, imaju?i jednu od najve?ih organizacija za istraživanje i razvoj, razvija vode?e pozicije u sedam glavnih terapijskih podru?ja: kardiovaskularne bolesti, tromboza, onkologija, bolesti metabolizma, bolesti središnjeg živ?anog sustava, interna medicina te cjepiva. Kompanija sanofi-aventis uvrštena je na pariškoj burzi (EURONEXT: SAN) i njujorškoj burzi (NYSE;SYN)