Za zdraviji život bar trideset minuta aktivnog kretanja dnevno

RAZGOVOR-VJEKOSLAV JOZANOVI?
Razgovarao: Ernes Oliva
Regional Express je za svoje ?itatelje koji razmišljaju o zdravlju i sportskom stilu života napravio zanimljiv razgovor s Vjekoslavom Jozanovi?em voditeljem sportsko rekreativnog programa u Uljaniku. Jedan od bitnijih razloga za ovaj razgovor je porazan podatak da se U Hrvatskoj se samo 7-8% ljudi bavi rekreacijom, što predstavlja veliki problem u cijeloj državi.


1.Za po?etak predstavite se ukratko ?itateljima RegionalExpress-a?
Prvo bih pozdravio sve ?itatelje RegionalExpress-a. Završio sam Kineziološki Fakultet u Zagrebu sa profesionalnim usmjerenjem u Sportskoj rekreaciji, te od ove godine sam zaposlen kao voditelj sportsko rekreativnog programa u Uljaniku.


2.Recite nam, da li je rekreacija dobra i zašto?
Svaki oblik rekreacije pa tako i sportska rekreacija ne samo da je dobra, ona je i nužna! Današnji moderni na?ini života sa PREMALO KRETANJA, puno stresa i nekvalitetne prehrane, negativno djeluju na obrambenu sposobnost organizma, pa smo u zadnje vrijeme svjedoci da i mladi ljudi obolijevaju od raznih bolesti koje su posljedica takvog na?ina života. U Hrvatskoj SVAKI DRUGI GRA?ANIN UMIRE OD BOLESTI SRCA, što je direktno povezano sa slabom funkcijom srca i krvnih žila koja je opet posljedica kroni?nog NE kretanja odnosno ne bavljenja rekreacijom naših Gra?ana. 30 min. dnevno aktivnog kretanja bi sigurno kroz odre?eni vremenski period smanjilo gore navedenu statistiku , te bi tako možda i indirektno smanjilo pritisak na naš zdravstveni sustav. Naveo bih samo neke od dobrobiti koje donosi redovna aktivnost, a to su:

• Redovita tjelesna aktivnost poboljšava zdravlje i smanjuje rizik prerane smrti.
• Smanjuje rizik razvoja koronarne bolesti srca i rizik umiranja od nje.
• Smanjuje rizik moždanog udara.
• Smanjuje rizik drugog infarkta srca kod osoba koje su ve? imale jedan.
• Snižava ukupni kolesterol i trigliceride u krvi.
• Smanjuje rizik razvoja visokog krvnog tlaka.
• Pomaže sniženju povišenog krvnog tlaka.
• Snižava rizik razvoja o inzulinu nezavisne še?erne bolesti.
• Pomaže u dostizanju i održavanju zdrave tjelesne težine.
• Smanjuje osje?aj depresije i straha.
• Unapre?uje psihi?ko zdravlje i smanjuje osje?aj stresa.
• Pomaže u izgradnji i održavanju zdravih kostiju, miši?a i zglobova.

• Pomaže starijim osobama da postanu ja?e i sposobnije za kretanje bez padova i osje?aja prekomjernog umora.


3.Kakvo je stanje rekreacijskih sportova/aktivnosti u Gradu Puli. Je li se što promijenilo iz vremena kada ste Vi ušli u ovu djelatnost?
Što se ti?e sportske rekreacije, u Uljaniku ve? 45 godina postoji Služba za rekreaciju kojoj je primarni cilj osigurati svojim radnicima mogu?nost bavljenja rekreacijom. Kroz rekreaciju Društvo Uljanik ostvaruje i jednu od svojih Socijalnih zada?a, a to je  Briga za radnika odnosno njegovo zdravlje, zadovoljstvo te osje?aj pripadnosti firmi. Takav primjer bi trebali slijediti i u drugim firmama i gradovima jer zadovoljan i zdrav Radnik i gra?anin je ono ?emu bi svi trebali težiti. Bavljenje sportskom rekreacijom Pove?ava radne sposobnosti i otpornost na stres i druge bolesti te tako i poslodavac i grad imaju višestruke koristi (smanjenje bolovanja). Naravno da u gradu postoje svijetli primjeri organiziranog bavljenja rekreacijom kao što su spomenuti ULJANIK, KRUPP, i UPAS koji svojim entuzijazmom i primjerom daju smjernice za budu?nost.


4.Koji su problemi po pitanju rekreacije i koliko javni sektor potpomaže rekreaciju u Puli?
Problemi rekreacije ne samo u gradu ve? i u cijeloj Hrvatskoj su prvo financijske prirode, kada bi se izdvajalo više sredstava za edukaciju gra?ana o korisnosti tjelesnog vježbanja, za nove stru?ne kadrove te infrastrukturu, stanje bi se sigurno promijenilo na bolje. Valja naglasiti da i standard gra?ana odnosno platežna mo? direktno utje?u na motiviranost gra?ana za aktivnim korištenjem slobodnog vremena odnosno rekreacijom.


5.Tko bi po Vama  trebao promicati rekreaciju gra?ana? (je li to javni sektor ili neki drugi?)
Rekreaciju gra?ana bi trebali svi promicati svi, od Države, grada, firmi pa sve do samih gra?ana. Jedino tako možemo stvoriti sredinu u kojoj ?e aktivno korištenje slobodnog vremena biti stil života.


6.Koji su programi  i što se namjerava poduzeti po pitanju sportske rekreacije u Puli? (planovi, programi, ustanove)?
To pitanje bi trebali uputiti nadležnim osobama za to podru?je u gradu Puli.


7.Koliko su sportski objekti u Puli otvoreni za rekreativce? (Dom Sportova, Patinaggio…)
Ve? godinama je poznato da su Uljanikovi objekti otvoreni za sve vrste sportskih Aktivnosti, a najviše amaterskog sporta i rekreacije. Mislim da j to primjer kako bi Trebali funkcionirati i drugi sportski objekti ne samo u gradu nego i šire.