Va Labine By Night

PERFORMANS I PREZENTACIJA SVJETLOSNE INSTALACIJE
Ve?eras ?e se labinskoj Gradskoj galeriji od 20 sati i 30 minuta održati zanimljivi performans i prezentacija svjetlosne instalacije pod nazivom „Va Labine By Night“. Autor projekta koji se ostvaruje u okviru programa Labin Art Republike je Ivo Vrtari?, autor glazbe Bruno Krajcar, fotograf Zaneto Paulin, a producent i curator projekta, Maja Briski. Pokrovitelj projekta je Grad Labin dok su sponzori vina „Koraca“ i „Tomaz“, te konji?ki klub, „Astra“. Donosimo dio komentara Maje Briski, likovne kriti?arke, nezavisnog kuratora & grafi?kog designera:
 Labinska Art Republika, tradicionalna ljetna fešta koja godinama prezentira najrazli?itije art forme u gradskom populisti?kom ambijentu, kaže umjetnik Ivo Vrtari?, izravna je inspiracija za njegov projekt VA LABINE BY NIGHT. Zavodljivost javnih doga?anja u kojima se seriozni artisti?ki projekti miješaju sa raznolikom sajamskom ponudom, gdje se introvertni galerijski produkti bore protiv blještavog uporabnog ki?a, a kreativno razmišljanje sukobljava s ovisnoš?u poklonika lažnog sjaja, podsje?a autora na Babilonsko rasulo. Šarolikim svjetlosnim efektima pridodan je i odgovaraju?i zvu?ni zastor neprestanim ponavljanjem popularnog lokalnog hita VA LABINE BY NIGHT ?ija lakoslušljivaelvispreslijevska struktura uklju?uje i višejezi?no ponavljanje refrena koje za Vrtari?a ima još jednu babilonsku referencu. Naime, ?injenica da se pjesma u svojoj jednostavnoj privla?nosti, kako bi potencirala svoju komunikativnost, obra?a turistima i na njihovim jezicima, podsje?a autora na babilonsku pometnju dotad jedinstvenog i svima razumljivog jezika, koji se nebeskom intervencijom razmontirao na mnoge me?usobno nerazumljive govore kako bi se zapravo osujetila pretenciozna izgradnja kule do nedodirljivih bosanskih visina. Uhva?eni Vrtari?evim svjetlosnim lasom, u fizi?kom dodiru sa treperavim cijevima u stalnim, kameleonskim preobrazbama, dopustit ?emo si i mogu?nost da svakodnevni zasljepljuju?i kaos proglasimo jeftinom halucinacijom, zatvorimo o?i i da si bar na trenutak priuštimo privilegiju u otkrivanju vlastitog, unutarnjeg mira, sigurnosti i harmonije. (REX)