Upravljanje gradom daleko od javnosti

PRENOSIMO S labin.info

Ju?er, 4. travnja, održana je redovita sjednica Poglavarstva Labina. O tome što se dešavalo na toj sjednici može se pro?itati na službenim stranicama Grada Labina u izvješ?u gradske Službe za odnose s javnoš?u. Stvarna karakteristika ove sjednice jest da ona prethodno nije bila najavljena ni na službenim internet stranicama Grada Labina, a najmanje su o tome bili obaviješteni svi novinari. Ina?e, do sada bila je uobi?ajena praksa da je gradska kurirska služba dostavljala najave s dnevnim redom i materijalima za sjednice Vije?a i Poglavarstva neposredno (u papirnatom obliku). Novinari u Labinu ve? duže vrijeme inzistiraju da bi bilo puno brže, prikladnije, jeftinije i u?inkovitije kada bi gradske službe sve te materijale slale e-mailom. Gradska vlast Labina kontinuirano odbija takav na?in komunikacije s novinarima i javnoš?u.

Na službenim stranica Grada Labina redovito objavljuju tek najave i dnevni red za sjednice, ali ne i materijale za sjednice. Nakon održane sjednice, objavljene najave se brišu sa službenih stranica Grada, a na istom mjestu se objavljuju izvješ?a sa sjednica u formi slobodnog spisa. Isto tako, tamo ne postoji arhiva dokumentacije i zapisnika svih prošlih održanih sjednica tako da zapravo dokumentacija o radu labinske gradske vlasti nigdje nije neposredno dostupna na uvid gra?anima. Na službenim internet stranicama Grada Labina navedene su i pojedina?ne internet adrese svih ?lanova Poglavarstva Labina, ali nitko od njih osobno ne odgovara na upu?ene im dopise. Od kada je konstituirana aktualna vlast IDS-SDP u Labinu niti jedan ?lan Poglavarstva Labina, osim gradona?elnika Hrvatina, nije osobno izašao pred novinare. (aa.k/labin.info)