Županu Jakov?i?u utvr?en sukob interesa

Saborsko povjerenstvo za sukob interesa obustavilo je postupak utvr?ivanja sukoba interesa za premijera Ivu Sanadera. Ono je utvrdilo da je prijavom pokretnina u vrijednosti milijun i pol kuna Sanader ispravno dopunio imovinsku karticu. Unato? tome, ?lanovi Povjerenstva Josip Leko (SDP) i nestrana?ki ?lan Zorislav Antun Petrovi? tvrde da Sanader nije konkretno odgovorio na pitanje o vrijednosti i podrijetlu kolekcije skupocjenih satova, a ustvrdili su i da je njegova prijava ispunjena nezakonito i nepravilno. Me?utim, sukob interesa jest utvr?en istarskom županu Ivanu Jakov?i?u. Prema Povjerenstvu, kupnjom stana u Pore?u za koji je tražio odgodu pla?anja on je privatni interes stavio ispred javnog.

S tim u vezi danas smo na e-mail adresu redakcije primili priop?enje iz Službe za odnose s javnoš?u župana Jakov?i?a koje u cijelosti donosimo: Povodom odluke Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa u obavljanju javnih dužnosti, prema kojoj je župan Istarske županije Ivan Jakov?i? u sukobu interesa, zbog velikog interesa javnosti, iako tekst odluke nismo dobili, dajemo slijede?u županovu izjavu: "Poštujem odluku Povjerenstva za odlu?ivanje o sukobu interesa u obavljanju javnih dužnosti, jer poštujem pravnu državu, neovisno o tome što predmetnu odluku smatram nevjerojatnom i apsurdnom. Predložio sam Povjerenstvu da se u mom slu?aju obavi vješta?enje, jer sam uvjeren da bi se lako dokazalo kako ni?im nisam oštetio Prora?un Grada Pore?a, ?ije sam nekretnine kupio na natje?aju. U više sam navrata Povjerenstvu izri?ito izjavio da u ni jednu radnju koju je Grad Pore? poduzeo u postupku prodaje tavana u ku?i moje none ni?im nisam utjecao na bilo koju osobu uklju?enu u taj postupak. (IP)