U subotu ste pozvani na “Novu pulsku rivu”

MONUMENTI, 7. SRPNJA U 19 SATI Završni dio festivala Media Mediterranea iskoristit ?e se kao katalizator za ure?enje jednog dijela obale Pulskog zaljeva kod bivšeg vojnog kompleksa Monumenti. Za subotu 7. srpnja je predvi?eno otvaranje bivšeg vojnog kompleksa Monumenti i to za 19 sati. Do te ?e lokacije biti osiguran prijevoz, i to od zgrade pulskog Admiraliteta na rivi. Revitalizacija javnog prostora Monumeti omogu?ena je kroz suradnju kulturne aktivnosti (festivala) i arhitektonske prakse što je jedna od temeljnih teza projekta Katarina ?iji su inicijatori Pulska Grupa. Ova "Nova pulska riva" primjer je neformalnog dizajna javne površine nastale u kontekstu samoorganizirane obnove i korištenja sjevernog dijela Pulskog zaljeva. Sastavljena je ve?inom od recikliranog materijala na samoj lokaciji, a njihovom prenamjenom nastali su urbani elementi poput klupa i sjenila. Time se naglašava mogu?nost revitalizacije pulske obale koriste?i minimalna financijska sredstva. U kontekstu društvenog angažmana "Nova pulska riva" konstruktivna je kritika gradske uprave koja nije u stanju obnoviti gradsku rivu niti raspisati natje?aj za njeno ure?enje kao inicijalni korak. Podržavaju?i samoinicijativno ure?enje prostora obale Pulska Grupa poduzima prvi segment ure?enja koji bi trebao služiti kao poticaj budu?em ure?enju cjelokupne obale Pulskog zaljeva. "Nova pulska riva" nastavak je inicijative "Katarina" i otvaranja "Parka malih otkri?a". Cilj svih realizacija je ubrzavanje procesa revitalizacije gradske obale, poru?uju iz Pulske grupe. (IP/S. Š.)