U Gradu je spas

 

 

ULAGANJE U OSNOVNE ŠKOLE 5 MILUJNA KUNA

 

U osnovne Škole grada Pule u kapitalne projekte, teku?e i investicijsko održavanje uložit ?e se do kraja 2007. godine ukupno oko 5.000.000,00 kuna.
1.Za II. fazu rekonstrukcije  dogradnje s opremanjem OŠ Vidikovac ulaže se 2.561.465,00 kuna. Radovi su u tijeku a odnose se na dovršenje dogradnje i opremanje 6 novih u?ionica, adaptaciju i ure?enje 3 postoje?e u?ionice, ure?enje spojnih hodnika sa starim dijelom zgrade te kompletnu rekonstrukciju kotlovnice s prate?im instalacijama.Tako ?e se za I. i II. fazu rekonstrukcije OŠ Vidikovac uložiti ukupno 4.703.938,00 kuna. Završetak cijelog projekta planira se u 2008. godini.
 2.  Radovi na zamjeni dotrajale vanjske stolarije OŠ Kaštanjer su završeni za što je uloženo 735.546,00 kuna.
 3.  Završeni su radovi na ure?enju prostora u Radni?koj ul. 5 u kojem ?e OŠ Šijana organizirati produženi boravak za u?enike nižih razreda. U gra?evinsko - obrtni?ke radove i opremanje prostora uloženo je 105.000,00 kuna.
 4.  Za sve osnovne Škole za teku?e i investicijsko održavanje i hitne intervencije u 2007.g. planirana su sredstva u visini od 1.250.000,00 kuna od ?ega je do sada potrošeno 860.000,00 kuna.
Osim manjih intervencija izvršeni su i nužni ve?i popravci u pojedinim školama:
-         sanacija krova u OŠ Vidikovac, OŠ Stoja, OŠ Šijana i OŠ Monte Zaro
-         sanacija sanitarija i kuhinja u OŠ Monte Zaro, OŠ Kaštanjer, OŠ Vidikovac i OŠ Stoja
-         li?enje blagavaonica i produženog boravka u OŠ Stoja i OŠ Monte Zaro
-         nužna zamjena dijela stare stolarije u OŠ Veruda, OŠ Stoja i OŠ Veli Vrh
-         dio gra?evinskih radova ugradnje dizala u OŠ Veruda 
 5.  Pri  ishodovanju gra?evinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Vidikovac za komunalni i vodni doprinos upla?eno je  300.000,00 kuna