“Transformacija napuštenih objekata u nove modele kulturnih centara”

OKRUGLI STOL U MMC LUKA U prostorima MMC Luka, u sklopu Medie Mediterranee 9, održan je okrugli stol na temu "Transformacija napuštenih objekata u nove modele kulturnih centara". Tema koja je zasigurno bitna za naš grad, jer Pula obiluje napuštenim objektima, pretežno bivših vojnih objekata. Na okrugli stol pozvani su predstavnici nevladinih organizacija iz drugih gradova, kako bi ovom prilikom razmijenili iskustava i usporedili probleme s kojima se udruge suo?avaju prilikom iskorištavanja napuštenih objekata. Emina Višni?, koja je predstavljala organizaciju "Savez za centar" iz Zagreba, iskoristila je priliku da nam kaže ponešto o odnosu kojeg zagrba?ki gradona?elnik Bandi? gradi sa udrugama. Prema njenim rije?ima, komunikacija izme?u nevladinog sektora i gradona?elnika temelji se na laži. Nikome nije stran despotski stav zagreba?kog gradona?elnika, koji je svoju bahatost iskazao u više navrata, te je do sukoba sa civilnim sektorom došlo kada je gradona?elnik najavio gradnju i prenamjenu objekata i javnog prostora u samom gradskom središtu za potrebe krupnog kapitala. U šali nam je ispri?ala kako se velik broj ljudi koji do?u u Zagreb za?udi nad velikim brojem trgova?kih centara i du?ana s obu?om. Iz Rijeke je doputovao Davor Miškovi?, iz organizacije "Drugo More", koji nam je pri?ao o prenamjeni prostora bivše tvornice papira, gdje se nedavno i održao festival "Hartera". Iako predstavnici civilnog sektora u Rijeci ne nailaze na jednake probleme kao kolege iz Zagreba, nailaze na poteško?e u sklopu definiranja sustava kojim bi se od tog podru?ja stvorio jedan kulturni centar, jer nevladine organizacije ne raspolažu neophodnim resursima za iskorištavanjem tog prostora, a ?ak i predstavnicima privatnog kapitala manjkaju sredstva. Sa sli?nim problemima se suo?avaju i organizacije u Puli, jer, kako kaže Edgar Burši? iz udruge Monte Paradiso, Rojc više ne predstavlja kulturno središte. Sve više to postaje središte sportskih klubova i new age disciplina, gdje korisnici provedu odre?en broj sati tjedno u prostorijama gdje održavaju svoj program, te hitro bježe iz Rojca i dodatni ih angažman ne zanima. Emil Jurcan iz neformalnog udruženja Pulska grupa nadovezao se pritom na prenamjenu objekata na podru?ju Vallelunge, bivšeg vojnog centra. Problem je u tome što se veliki broj ljudi plaši ulaziti u prenamjenu objekata na tom podru?ju, iz straha od devastacije i otu?ivanja imovine. Situacija je svakako nezavidna, jer je gra?anstvo u poziciji da izgubi sve te prostore u korist krupnog kapitala, što definitivno predstavlja golemi gubitak za razvoj civilnog sektora i nekonvencionalnih umjetnosti.Ni same organizacije nemaju stvoren zajedni?ki stav o ovom problemu, dok neke potpuno odbacuju ideju dogovora sa predstavnicima vlasti, drugi u tome vide jedini izlaz iz situacije u kojoj se sada nalaze. (D.H.)