Presuda rovinjskog Op?inskog suda

1,100.000 KUNA OSOBAMA KOJE SU OBOLJELE OD TRIHINELOZE

Rovinjski Op?inski sud donio je nepravomo?nu presudu kojom su država i pore?ko poduze?e Corel dužni su isplatiti odštetu od preko 1,100.000 kuna osobama koje su 2002. godine oboljele od trihineloze. Naime, 26 oboljelih osoba tražilo je zadovoljštinu, a pojedina?no se odšteta kre?e od 6 pa do 364.000 kuna. Obra?unati ?e se i zatezna kamata od 15 posto godišnje, od donošenja presude pa do isplate. U Istri je nakon konzumiranja termi?ki neobra?enih kobasica, koje je spravio Corel, oboljelo 130 ljudi. (P.A.)