Poziv za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije “Noć Grada Labina”

Poziv za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije “Noć Grada Labina”-129175

ROK ZA PREDAJU JE 10. KOLOVOZA U 12:00, A SVE INFORMACIJE MOŽETE PRONAĆI NA MREŽNIM STRANICAMA GRADA LABINA
Gradonačelnik Grada Labina, objavljuje Javni poziv za podnošenje pisanih ponuda za korištenje javne površine za vrijeme manifestacije "Noć Grada Labina" – 13. kolovoza 2022. godine.

Sve informacije o planu, raporedu i troškovima lokacija možete pronaći na http://www.labin.hr/javni-poziv-za-podnosenje-pisanih-ponuda-za-koristenje-javne-povrsine-za-vrijeme-manifestacije-noc-grada-labina

Rok za predaju ponuda ističe 8 (osmi) dan od dana objave Poziva na Oglasnoj ploči Grada Labina, odnosno 10. kolovoz 2022. godine u 12:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Labina do utvrđenog roka bez obzira na način dostave.

U razmatranje će se uzeti samo potpuna i pravovremena ponuda, tj. ona koja će biti zaprimljena u pisarnici Grada Labina do naprijed navedenog datuma.

Krajnji rok za predaju ponude je istovremeno i datum i vrijeme javnog otvaranja ponuda.

Za sve ostale obavijesti vezane uz raspisani poziv zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina, na telefon 866-863 ili putem e-maila: komunalni.odjel@labin.hr

(Hana R.)