Pore?: Obra?un s nesavjesnim voza?ima

Novosti u podizanju nepropisno parkiranih vozila

Od danas ?e na podru?ju Grada Pore?a zapo?eti primjena nove tehnologije premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javno-prometnim površinama grada. Tehnologija ?e se provoditi kroz suradnju Grada, vu?ne službe Markovi? (koncesionara) i uz potporu policije, a sve s ciljem bolje proto?nosti prometa, poboljšanja postoje?eg stanja te educiranja onih voza?a koji se na javno–prometnim površinama nesavjesno ponašaju.

Prije nekoliko je dana održana i demonstracija rada novog vozila, odnosno "pauka" u kojem je instalirana nova oprema. Novi ?e sustav djelovati na sljede?i na?in: kada službena osoba primijeti nepropisno parkirano vozilo fotografirati ?e ga te ?e fotografiju pomo?u prijenosnog ra?unala e-mailom poslati u policijsku postaju. Potom ?e od službene osobe dobiti povratnu informaciju, tako?er e-mailom, da li da se vozilo ukloni ili ne. Taj ?e cijeli proces trajati do 3 minute, najavljeno je, a znaju?i da se doga?a da e-mail poruke "putuju" i po nekoliko sati valjat ?e pri?ekati prve akcije na terenu da bi se utvrdilo ho?e li doista biti tako. Javno-prometne površine na kojima ?e se prioritetno intervenirati su Obala maršala Tita, Narodni trg, ulica Aldo Negri, Kandlerova ulica, Trg Joakima Rakovca, dio Zagreba?ke ulice, ulica P. Budi?ina, ozna?eni opskrbni punktovi, pješa?ke zone, ulice uz tržnicu (dio Partizanske i Mlinske), ulaz u parkiralište Peškera i ulaz u pješa?ku zonu (ulica Nikole Tesle). (IP)