Podružnica SIK-a :Djelatnici vrti?a iz novina saznaju o usvajanju pravilnika

REFERENTI U GRADSKOJ UPRAVI  JEDNAKI ODGAJATELJIMA U VRTI?U
U prostorima pulske podružnice sindikata Istre i Kvarnera održana je konferencija za tisak povodom usvajanja novog pravilnika o unutrašnjem ustroju u kojem se nalaze tarife složenosti poslova, tj. koeficijenti pla?a za ustanove dje?jih vrti?a Pula. Kako izjavljuje Doris Dragosavac, djelatnici vrti?a iz dnevnog tiska saznaju kako je gradsko poglavarstvo usvojilo pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i na?inu rada za PU dje?ji vrti?i Pula.Pravilnik ure?uje unutarnji ustroj ustanove, organizaciju rada te broj zaposlenih. Pripadnicima medija predo?en je "koeficijent složenosti poslova"  u kojem nisu definirani podaci o osnovici pla?e, ve? su samo prikazani koeficijenti. Prou?avanjem tog pravilnika, uo?avamo kako koeficijent tajnika iznosi 1,90 dok koeficijent za pedagoga iznosi 1,45. O?ito je kako prilikom usvajanja ovog pravilnika nitko nije vodio ra?una o osnovnoj djelatnosti kojom se ustanove dje?ji vrti?i Pula bave, tj. rad sa djecom. Koeficijenti ne idu u korist svim zaposlenicima, ve? stvaraju još ve?e podjele unutar institucija te se ovim ?inom omalovažava odgojno-obrazovna struka. Predstavnicima medija obratila se i Elida Juri?i?, povjerenica Sindikata Istre i Kvarnera podružnice dje?ji vrti?i Pula."Grad izjedna?ava posao referenta u gradskoj upravi sa strukom odgajatelja predškolske djece. To izjedna?avanje je degradiraju?e i sramotno."15. 10. 2007. pokrenute su inicijative kojima bi se prava radnika i obveze poslodavca utvrdile Kolektivnim ugovorom, no do dana današnjega se Predsjednik upravnog vije?a nije o?itovao po tom pitanju. Spomenute "tarife" predmet su kolektivnih pregovora, te su se ovakvom na?inu donošenja pravilnika protivili predstavnici struke i radnika u Upravnim vije?ima. Predstavnici sindikata Istre i Kvarnera za ustanove "Dje?ji vrti?i Pula" i "Rin-tin-tin" usuglasili su svoja stajališta, te ?e zajedno djelovati unutar granica postavljenih od zakonodavca kako bi realizirali svoja prava. Javnost kao i roditelji ?ija djeca poha?aju doti?ne ustanove, biti ?e pravovremeno obaviješteni o svim industrijskim akcijama koje sindikati budu poduzeli u borbi za svoja prava. Napomenimo kako je rije? o dvjestotinjak djelatnika ovih ustanova, te smatramo kako ?e njihovo zajedni?ko djelovanje zacijelo imati odjeka u javnosti. (D.H.)