Obilježena 63. godišnjica osnivanja bataljuna “Pino Budicin”

MANIFESTACIJA NIJE PROŠLA BEZ UPLIVA AKTUALNE POLITIKE

U subotu 7. travnja na Stanciji Bembo, izme?u Bala i Rovinja, održana je tradicionalna sve?anost u ?ast osnivanja talijanskog bataljuna "Pino Budicin". Bataljun je osnovan na tom mjestu 4. travnja 1944. godine sastavljen od boraca talijanske narodnosti iz Rovinja, Bala i okolice, kao rezultat duge antifašisti?ke tradicije istarskog ?ovjeka. Bataljun je ponio ime Pina Budicina, jednog od prvih organizatora antifašisti?kog otpora, osu?enog od strane Specijalnog suda za zaštitu države, na 12 godina robije. Dana, 8. velja?e 1944. Budicin je ranjen u sukobu s fašistima, uhapšen i mu?en, a zapam?en je ostao po prkosu svojim mu?iteljima, kada im je ponosno poru?io da ?e iz svake kapi njegove krvi izni?i 100 partizana. Bataljun je svoj ratni put nastavio na Kordunu i u Gorskom Kotaru, a zaklju?io u oslobo?enoj Puli, ovjekovje?ivši ?asno ime Pina Budicina. Na mjestu formiranja bataljuna podignut je spomenik u znak sje?anja na taj doga?aj, a kraj kojeg se svake godine tradicionalno okupi veliki broj ljudi iz južne Istre.

Tako je i ove godine, uz prisustvo preko 1000 ljudi, položen vijenac, održano više govora, a održan je i prigodan kulturno umjetni?ki program uz druženje. U kulturno umjetni?kom dijelu nastupio je dje?ji zbor iz Rovinja, klapa "Cere" sa Žminjštine, a posebno valja istaknuti bogati repertoar partizanskog pjeva?kog zbora "Pinko Tomaži?" iz Trsta. Izme?u više solidnih govora istaknuo bih onaj predstavnika ANPI-a iz Trsta Roberta Birse, koji se svojim prigodnim sadržajem u potpunosti uklopio u sve?ani doga?aj. Nažalost, nisu se svi govornici držali dosljedno teme i prigode, pa je tako govornica upotrijebljena i u ?isto politi?ke svrhe, što je odudaralo od koncepta proslave.

Naime, župan Ivan Jakov?i? je u svom nastupu djelomi?no i argumentirano demantirao neke politi?ke napade na sebe, što je njegovo legitimno pravo, ali on, a i svako drugi ima mogu?nost to u?initi uobi?ajenim postupkom u bilo koje vrijeme, a proslava uspomene na proslavljeni bataljun, nije ni u kakvoj korelaciji s tim. Politi?ka manipulacija je u?injena i prilikom samog polaganja vijenca, kada su u kontekstu antifašizma na ovim prostorima izrijekom spomenuti IDS i SDP. Nitko ne osporava IDS-u ni SDP-u antifašisti?ku dimenziju, ali nisu oni jedina antifašisti?ka vertikala u Istri. (V. K.)