Matulina monodrama »To?ka« na majušnoj istarskoj turneji

OD »KAPLJE« DVIJE GODINE UDALJENA »TO?KA« U UMAGU I PORE?U
Ju?er u konkurenciji prvog Me?unarodnog festivala monodrama u Umagu, a danas u kazališnoj dvorani Pu?kog otvorenog u?ilišta u Pore?u, Vilim Matula u 20 ?e sati od po?etne to?ke zapo?eti svoju monodramu »To?ka«. Za režiju i produkciju Matulina koncepta predstave pobrinula se glumica Branka Trlin, ina?e supruga Vilima Matule. Za pokret, izuzetno važan u Matulinoj izvedbi, se pobrinula Irma Omerzo, za glazbu Darko Hajsek, za dizajn svjetla Branko Cvjeti?anin, dok se u ulozi pomnog sluša?a našla kazališna kriti?arka Nataša Govedi?. I dok se ?ini da ova mala turneja »To?ke« po Istri nekako zaobilazi Pulu, valja podsjetiti da je još 2006. godine Vilim Matula njome zaslužio na PUF-u »Kaplju«, nagradu koja se na tom pulskom me?unarodnom kazališnom festivalu dodjeljuje »… za pojedina?no ili skupno ostvarenje koje unutar svog prinosa predstavlja nagovještaj osvježenja i trag na Kazališnom nebu PUF-a«. Vilim Matula o svojoj predstavi tvrdi ovako: » To?ka je svakako to?ka preokreta, ona je i to?ka na moj dosadašnji na?in rada ali i to?ka oko koje se ponovo uspostavljam. Predstava se bavi ’onim ne?im’ što svi tražimo u životu. Ispituje ’to nešto’ i ’ono nešto’, nejasne sintagme kad govorimo o ?istoj kvaliteti. Kako me ne bi optužili za opskurantizam, prokazujem lingvisti?ke zamke u koje se um lako zapli?e. Posebno se bavim odvajanjem gestusa od govorne radnje, što je lakše re?i nego izvesti.« (N.T.)