Izvršni odbor Grada Pore?a za SP u rukometu

SASTANAK IMENOVANIH ?LANOVA IZVRŠNOG ODBORA
U maloj vije?nici Grada Pore?a, 9.listopada 2008. godine trebala se održati konstituiraju?a sjednica Izvršnog odbora Grada Pore?a, za organizaciju Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. godine. Umjesto konstituiranja, prisustvovali smo sastanku imenovanih ?lanova Izvršnog odbora , od strane Grada Pore?a i Hrvatskog rukometnog saveza, sa Koordinatorom svih poslova za organizaciju Svjetskog prvenstva, gospodinom Silviom Njiri?em ( HRS ) i mentorom za Grad Pore?, Tvrtkom Židekom ( HRS ) - koji su doma?ine informirali što je do sada ura?eno, što ?e se odlu?ivati 10. listopada 2008. godine na Izvršnom odboru u Zagrebu, te da ?e sve poslove voditi koordinatori Povjerenstava po segmentima poslova ( u centralnom uredu u Zagrebu ), koji ?e pozvati na sastanak adekvatne povjerenike iz gradova doma?ina.Na sutrašnjoj sjednici Izvršnog odbora organizacije Svjetskog prvenstva u rukometu, 10. listopada 2008. godine utvrdit ?e se tekst Ugovora o me?usobnim pravima i odnosima, izme?u Organizacijskog odbora i gradova doma?ina, te ?e biti dostavljen i Pore?u na potpis.
 
U uvodu je gospodin Silvio Njiri? rekao: " Svaki tjedan dobijamo informaciju o izgradnji dvorane, drago nam je da je Izvršni odbor konstituiran ( ? ). U Zagrebu je Organizacijski odbor održao 2 sjednice, Izvršni odbor 3 sjednice, oformljen je Ured ( tajni?ko-tehni?ki poslovi ), usvojeni su svi elaborati za organizaciju i sa?injen hodogram njihove realizacije. Uz Pore? još je 5 gradova konstituiralo Izvršni odbor, a za 7 dana to ?e u?initi i preostala 2 grada. Postavljene su osnove za financijsko-marketinško funkcioniranje Svjetskog prvenstva. Troškovi gradova su funkcionalno i estetsko ure?enje sportskih dvorana ( semafori, svla?ionice itd.) Trošak grada su i volonteri koji ?e raditi na prvenstvu. Grad ?e o svom trošku mo?i vršiti promociju grada u slobodne dane ( kada se ekipe ne natje?u ) za sve sudionike Svjetskog prvenstva, a ako želite domar image - pozvat ?ete i novinare. U dvoranama ?e biti obavezan sportski pod - proizvo?a?a "Mondo". Hrvatski rukometni savez ?e vršiti promociju Svjetskog rukometnog prvenstva u 13 Europskih destinacija, možete to iskoristiti i za promociju Pore?a. Drugi tjedan ?e svi povjerenici  po gradovima i po segmentima poslova dobiti obavijesti i poziv za sastanke svojih povjerenstava u Zagrebu. Osigurat ?e im se mobiteli, besplatni impulsi za komunikaciju ( Tele 2 - partner HRS-a za telekomunikacije ) - oko 14 mobitela po gradu, 2 do 3 službena automobila ( partner Toyota ) i besplatno gorivo. Mentor za grad Pore? je gospodin Tvrtko Židek ".
Uslijedila su pitanja pore?kih doma?ina. Gradona?elnika je interesiralo: "Koliko ljudi mogu angažirati povjerenici" ? Gospodin Njiri? je rekao: "Mogu angažirati onoliko koliko im ljudi treba ( sugerirat ?e im se profil - stru?nost ljudi )". Milana Markeži?a, predsjednika Sportske zajednice interesiralo je kako ?e te?i prodaja ulaznica, a odgovoreno mu je : "Karte ?e se u Hrvatskoj mo?i kupiti u 30 Maxi "Konzuma", te putem internetske rezervacije i prodaje karata, o tome odlu?ujemo sutra na Izvršnom odboru. Zagovaramo ideju da cijene karata za kvalifikacijske utakmice u Varaždinu, Osijeku i Pore?u budu iste, a cijene bi imale 3 razine ovisno o poziciji sjedala u gledalištu".
Giorgia Kaduma je interesiralo da li  hotelijeri mogu rezervirati ili kupiti odre?eni broj ulaznica radi prodaje uz smještaj, a re?eno je : " Generalni agent Svjetskog prvenstva je "Ban Tours", do karata možete do?i preko njih ili kupiti ulaznice u slobodnoj prodaji. Tu treba paziti na mjesta, jer ?e gosti - navija?i, biti razdvojeni zbog sigurnosnih razloga".
Kristijana Klari?a je interesiralo da li ?e ?lanovi gradskih povjerenstava biti volonteri ili pla?eni, a odgovoreno mu je: " Šef press centra i press servis su trošak grada . Opremu za press centar i providera može odabrati i ugovoriti grad".
Jumbo plakati ? - " To je trošak Izvršnog odbora u Zagrebu i to ?e raditi tvrtka "Digital".
Darka Požari?a je interesiralo da li se predvi?aju "Pripremni turniri" , kako bi se provjerila spremnost objekata i ljudi za prvenstvo ?
" Zagreb i Split su željeli otvoriti svoje dvorane uz kulturne programe - koncerte, no mi inzistiramo da se dvorane otvaraju: rukometom. Taj test dvorana i ljudi ?e se obaviti. Gdje je mogu?e bit ?e to utakmice reprezentacija, a gdje se ne može prepustit ?emo organizaciju turnira gradovima".
 
R.V.A.