"Život je bolji ispod 7"

U CIRCOLU PREDSTAVLJANJE KAMPANJE O DIJABETESU
U srijedu, 19. rujna 2007. godine u 17:00 sati u Zajednici Talijana (Carrarrina 1) u Puli održati ?e se mjerenje HbA1c i predavanje prof. dr. Izeta Aganovi?a u sklopu nacionalne kampanje „Život je bolji ispod 7“. Hrvatski savez dijabeti?kih udruga u suradnji s farmaceutskom tvrtkom sanofi-aventis pokrenuo je kampanju „Život je bolji ispod 7“ ?iji je cilj podizanje svjesnosti osoba sa še?ernom boleš?u o važnosti redovne kontrole vrijednosti HbA1c („še?ernog hemoglobina“) i održavanje te vrijednosti ispod 7%. Kampanja ?e se provoditi u pet hrvatskih gradova: Osijeku (05.09.), Zagrebu (06.09.), Varaždinu (18.09.), Puli (19.09.) te Splitu (25.09.). S po?etkom u 17 sati provest ?e se besplatno mjerenje vrijednosti HbA1c u osoba sa še?ernom boleš?u, a u 18 sati predavanje prof. dr. Izeta Aganovi?a, šefa Centra za dijabetes KBC Rebro. Kampanju podržava i poznati radijski voditelj Trpimir Vickovi? Vicko koji ?e govoriti o vlastitom životu s dijabetesom.Danas je mjerenje vrijednosti HbA1c postao standard u lije?enju še?erne bolesti koji se koristi za provjeru stanja reguliranosti dijabetesa. Kontrola razine HbA1 ?ini jedan od najvažnijih parametara za mjerenje razine še?era u krvi, budu?i da ukazuje na udio „zaše?erenog“ hemoglobina u ukupnom udjelu hemoglobina. Budu?i je u Hrvatskoj veliki broj dijabeti?ara koji ovu metodu kontrole regulacije še?erne bolesti niti poznaju niti redovno koriste, od iznimne je važnosti podizanje svijesti me?u dijabeti?arima. (IP)