Ho?e li Molo Carbone uzburkati duhove?

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJE?A GRADA PULE Današnja sjednica Gradskog vije?a mogla bi biti po?etak nove medijske i ekološke pri?e. Naime, osim Vije?ni?kih pitanja, Donošenje Odluka o izboru osobe za održavanja javne rasvjete, te o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2007. godinu i imenovanju Povjerenstva za popise bira?a, gradski vije?nici trebali bi "amenovati" još jednu odluku konzervatora koji su minulih mjeseci izazvali cijeli niz polemika. DPU (Detaljni plan ure?enja) "Molo Carbone" dobio je prolaznu ocjenu svih neophodnih institucija, a sada je na gradskim vije?nicima da donesu odluku kojom se donosi Detaljni plan ure?enja ovog prostora. Ovom se odlukom utvr?uje detaljna namjena površina, režimi ure?ivanja prostora, na?in opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjeti za izgradnju gra?evina, te poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru. Ono što ?e zasigurno potaknuti raspravu je fragment "gradnja novih, te rekonstrukcija postoje?ih gra?evina za potrebe lu?ke namjene", ovo je naime kod nekih ve? izazvalo sumnju u budu?e gra?evinske zahvate. S obzirom da su u minulom razdoblju neki gradski vije?nici iskazivali otvoreno neslaganje s Detaljnim planom ure?enja "Molo Carbone" i da su vije?ni?ka pitanja sezala ?ak i do navodnih otu?enja nekih povijesnih eksponata koji su se godinama nalazili na prostoru operativne obale, 23 .sjednica bi mogla biti prili?no burna. (N.M./D.B.)