EKOP Istra: Ho?emo referendum

Konferenciju za novinare na temu gradnje tvornice kamene vune Rockwool održala je danas udruga EKOP Istra, u ime koje su govorili predsjednik udruge Josip Anton Rupnik, te nezavisni vije?nik Gradskog vije?a Rovinja Bruno Poropat. Rupnik je na po?etku rekao kako se "gospoda" iz Središnjeg državnog ureda za upravu još uvijek nisu o?itovala o eventualnom raspisivanju referenduma o gradnji tvornice Rockwool. Rupnik traži da se poštuje Zakon o lokalnoj samoupravi, da se poštuje zakon o referendumu te da se poštuje ratificirana konvencija iz Arhusa. Gra?ani imaju ustavno pravo odlu?ivati o svojoj sudbini, kada je u pitanju ljudsko zdravlje i zaštita okoliša – istaknuo je Rupnik. Bruno Poropat je ponovio da ne?e odustati od prava na referendum koji je isklju?ivo ekološkog karaktera. "Dobit ?emo najve?u Rockwool tvornicu, ne po prihodima nego po obimu zaga?enja kojeg ?e tvornica uzrokovati", rekao je Poropat te nadodao kako je županijska vlast oslobodila tvornicu pla?anja 17 milijuna eura svih doprinosa koji su trebali biti pla?eni lokalnoj zajednici. U pripremi je vrlo zna?ajan dokument, a to je "Strategija procjene utjecaja na okoliš" kojeg ?e izdati Ministarstvo zaštite okoliša. Poropat se nada da ?e taj dokument, kojeg name?e EU, i?i putem rješavanja problema zaga?ivanja okoliša. Na kraju Bruno Poropat je rekao kako se nada da Rockwool nikada ne?e proraditi. (B. B.)