Doktorirao mladi istarski znanstvenik Ivan Lorencin

Doktorirao mladi istarski znanstvenik Ivan Lorencin-125390

IVAN JE DOKTORIRAO NA TEMU PRIMJENE UMJETNA INTELIGENCIJE U DIJAGNOSTICI KARCINOMA MOKRAĆNOG MJEHURA
Ivan Lorencin doktorirao je na temu primjene umjetne inteligencije u dijagnostici karcinoma mokraćnog mjehura. Doktorsku disertaciju pod naslovom "An Intelligent System for Urinary Bladder Cancer Diagnostics" napisao je na engleskom jeziku te je ona plod dugogodišnjeg istraživanja u suradnji s klinikom za urologiju KBC-a Rijeka.

Ivan Lorencin rođen je u Puli 1. studenoga 1993. godine. Osnovnoškolsko obrazovanje završio je u Medulinu, a srednjoškolsko u Puli. Nakon završetka Tehničke škole Pula, upisuje Elektrotehniku na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, koju završava 2018. godine. 

Doktorski studij iz tehničkih znanosti upisuje 2018. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Zlatana Cara. 2018. godine zapošljava se na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na Zavodu za automatiku i elektroniku, gdje se bavi istraživanjima na području primjene umjetne inteligencije u medicini, energetskim sustavima i robotici. Kao istraživač sudjeluje na više europskih i nacionalnih znanstvenih projekata.

Autor je i koautor 35 znanstvenih radova u međunarodno recenziranim znanstvenim časopisima, od kojih je 8 objavljenih u Q1 kvartili, pri čemu je na tri rada prvi autor. Uz radove u časopisima, autor je i koautor 25 radova u zbornicima skupova i jednog poglavlja u knjizi te je recenzent za nekoliko CC i SCI indeksiranih časopisa.

Uz znanstveni rad, Ivan Lorencin se bavi i popularizacijom znanosti u vidu organizacije popularnih znanstvenih događanja te filozofijom znanosti.

(DV)