Brionka ja?a lidersku poziciju u Istri

BRIONKA OD 1. 8. PREUZIMA PI?ANSKI ISTRA PEK Najve?a istarska pekarska tvrtka Brionka d.d., koja ove godine slavi 65 godina uspješnog rada, s prvim danom kolovoza preuzima pi?ansku tvrtku za proizvodnju kruha Istra pek. Ovom akvizicijom pulska Brionka kompletan proizvodni pogon pi?anskog pekara seli u svoju centralu u Pulu, a pet prodavaonica Istra peka na podru?ju Pazina, Žminja i Labina ulazi u njen distributivni sustav. Ve?ina od dvadesetak radnika tvrtke Istra pek prihvatila je ugovorne ponude za prelazak k novom poslodavcu ?ime je nastavljen uspješan proces tržišnog okrupnjavanja Brionke. Ugovor o preuzimanju potpisali su krajem srpnja direktor Brionke d.d. Korado Soldati? i Klaudio Miljuš, dosadašnji vlasnik Istra peka.
"Kupnjom Istra peka Brionka u?vrš?uje poziciju tržišnog lidera u proizvodnji i plasmanu pekarskih proizvoda u Istri, a za kupce na ?ijem je podru?ju dosad poslovao pi?anski pekar to zna?i kvalitetniju ponudu i bolji asortiman", kaže Korado Soldati?, direktor Brionke d.d. Dodaje da je udruživanje i povezivanje manjih pekara nužnost u današnjim tržišnim uvjetima globalizacije jer nastup prema velikim trgova?kim lancima malima nije nimalo lak. Tržište diktira akvizicije i uvjetuje okrupnjavanja, zaklju?uje Soldati?.
Brionka d.d. je najve?i istarski proizvo?a? proizvoda pekarske, slasti?arske i tjesteninske industrije s 330 zaposlenih radnika i ukupno 80 milijuna kuna ostvarenog prometa u 2006. godini. Pogon slasti?arstva nalazi se u Puli, a pekarska proizvodnja organizirana je u Puli, Vodnjanu, Rovinju, Novigradu, Buzetu, Pazinu i Cresu. U prošloj godini proizvedeno je više od pet milijuna kilograma kruha, isto toliko komada kola?a, 20-ak tona tjestenine, 84 tone keksa, 58 tona Brioneta i više od 115 tisu?a sendvi?a. Iste su godine pokrenuli proizvodnju ekološkog kruha i peciva od sirovina s ekoloških polja bez dodatka umjetnih gnojiva, pesticida i herbicida. Brionkini proizvodi prodaju se u 10-ak vlastitih prodavaonica diljem Istre, a najnovija je krajem srpnja otvorena u Fažani. Prisutni su i u svim ve?im nacionalnim trgova?kim lancima, a Brionkine su dionice izlistane i na burzi s trendom rasta vrijednosti.   
Novi poslovni potez Brionke - akvizicija manjeg konkurenta, pozitivna je tržišna akcija ?iji je ishod oboga?enje asortimana za krajnje kupce te o?uvanje radnih mjesta za dosadašnje radnike. No, interes za zvanje pekara i slasti?ara, nažalost, bilježi negativan trend kod školaraca te se kontinuiranim stipendiranjem iz Brionke trude smanjiti taj deficit. U planu je izgradnja novog, modernog pogona pekare u poslovnoj zoni Galižana u kojoj ?e se objediniti dosadašnja proizvodnja iz pogona u Puli i Rovinju, ?iji se dovršetak o?ekuje u prolje?e 2009. godine. (IP)