Akcija mladih o Saboru, zastupnicima, mirovinama…

JEDINO KAJIN ZASLUŽIO PLA?U, LINO ?ERVAR UKRAS U SABORU
Akcija mladih se protivi sramotnim beneficijama koje uživaju Saborski zastupnici a tu u prvom redu podrazumijevaju na povlaštene saborske mirovine i neprimjerene pla?e. Više je no bezobrazno da Saborski zastupnik nakon dvije godine i jedan dan mandata stje?e pravo na mirovinu koja u prosjeku iznosi 8,500 kn, kao  i pravo da u mirovinu ode deset godina prije isti?u u Akciji mladih.  Samo ova ?injenica jasno ukazuje na glad politi?ara za fotelje i funkcije na štetu gra?ana. Više je no ponižavaju?a ?injenica da ve?ina ljudi mora ?itav život mukotrpno raditi da bi na kraju išli u penziju sa 1,900,00 kn dok „vampiri“ u Saboru samo za dvije godine i jedan dan nerada ostvare pravo na povlaštenu mirovinu koja iznosi više no 4 puta od prosje?ne. Osim mirovina Akcija mladih je i protiv nemoralno visokih pla?a Saborskih zastupnika koje iznose oko 15.000 kn. Osim pla?e zastupnici primaju još ?itav niz drugih davanja koje uobi?ajeno prešu?uju temeljem ?lanstva u raznim odborima, prava na odvojen život, putnih troškova itd.,, pa u pravilu njihova primanja iznose i do 20.000,00 kn. Akcija mladih ništa ne bi imala protiv takvih primanja da zastupnici rade svoj posao i da vode državu u blagostanje, no pre?esto možemo na televiziji gledati skoro praznu Saborsku dvoranu. O aktivnosti Saborskih zastupnika  i o njihovom neradu možemo se uvjeriti na statistikama aktivnosti zastupnika iz VIII izborne jedinice. Od svih zastupnika jedino je Damir Kajin zaslužio svoju pla?u. Samo on je skoro bio aktivan kao sedam zastupnika HDZ-a i SDP-a. Daleko najneaktivniji od zastupnika iz VIII izborne jedinice su zastupnici HDZ-a, pa je vrlo jasno da se njihovo „IDEMO DALJE“ ne odnosni na ovu izbornu jedinicu jer sa takvim njihovim pristupom možemo i?i samo nazad. U Akciji mladih  izražavaju i nezadovoljstvo ponovnim isticanjem Line ?ervara kao nositelja liste HDZ-a u VIII izbornoj jedinici, budu?i da se ve? odavno prikazalo da su uspješni sportaši samo ukras u Saboru koji služe samo kao „mamac“ za bira?e na izbornim listama a  da kad u?u u Sabor isti su jedni od najneaktivnijih zastupnika budu?i da u saborske klupe dolaze tek onda kada nemaju svojih sportskih obaveza. Takav pristup je za Akciju mladih otvoreno vrije?anje gra?ana Republike Hrvatske jer se u Saboru odlu?uje o sadašnjosti i budu?nosti svih gra?ana Republike Hrvatske te oni ljudi koji se ne mogu u potpunosti posvetiti tom zadatku svakako nisu domoljubi, ve? suprotno. U Akciji mladih obe?avaju da ako glasate za njih, ako u?u u Sabor da ?e se zalagati za ukidanje nemoralnih privilegija saborskih zastupnika a da bi pokazali da njihova obe?anja nisu puste pri?e kao kod drugih stranaka svi nositelji lista Akcije mladih su potpisali kod javnog bilježnika izjavu kojom se ve? sad odri?u 30% svojih primanja u dobrotvorne svrhe ukoliko u?u u Sabor, kao i izjavu kojom potvr?uju da ?e ih to?no na dvije godine eventualnog mandata u Saboru zamijeniti drugi ?lan Akcije mladih kako niti jedan od njih ne bi ispunio pravo na sramotnu saborsku mirovinu. Akcija mladih je pozvala  sve one kojima se gade sramotne privilegije saborskih zastupnika i koji su protiv foteljaštva u Republici Hrvatskoj da 25.11.2007. godine iza?u na birališta, zaokruže listu broj dva i dadu svoj glas za Akciji mladih.   (AKCIJA MLADIH)