110. obljetnica otkri?a aktivne tvari aspirina

SVESTRAN LIJEK
Desetog ?e se kolovoza navršiti to?no 110 godina od dana, kada je njema?ki kemi?ar Felix Hoffmann u laboratoriju sintetizirao ?istu i stabilnu acetilsalicilnu kiselinu i tako izumio aspirin. Aspirin se u po?etku prodavao u obliku praška, ali su se ljudi žalili kako im na nekim mjestima podvaljuju bezvrijedne praške. Stoga su istraživa?i ubrzo razvili tabletu od 500 miligrama, koja se u tom obliku kontrolirano i bez mogu?nosti krivotvorenja po?ela prodavati diljem svijeta.
Tada je aspirin bio poznat samo kao sredstvo protiv bolova, a danas ga uzimaju milijuni kao preventivu od bolesti krvnih žila. Aspirin sa sprije?avanjem stvaranja polipa u crijevima umanjuje rizik od raka debelog crijeva za ?ak 40 posto, a pod odre?enim uvjetima može sprije?avati i rak dojki, leukemiju i rak plu?a. Vrlo je zna?ajan kod lije?enja še?erne bolesti tipa 2, jer snizuje razinu še?era i sprije?ava hiperglikemiju, a njegovu svestranost potvr?uju i hipoteze o usporavanju razvoja astme kod odraslih. (IP)