Zlatna koza - Capra d’oro 2007

POZIV ZA PRIJAVU RADOVA
TZIŽ dodjeljuje jednu godišnju nagradu Zlatna koza - Capra d'oro kao glavnu nagradu te 3 do 5 plaketa kao prate?e nagrade. Nagrade se dodjeljuju pojedincu ili skupini za izuzetan doprinos na podru?ju marketinških aktivnosti u turizmu Istre, posebno na podru?ju unapre?enja proizvoda i podru?ju turisti?ke promocije Istre. Nagrade se dodjeljuju s ciljem i u funkciji motiviranja privatnog i javnog turisti?kog sektora za poboljšanje kvalitete promocije destinacije i poticanje uvo?enja inovacija te priznavanja uloženih napora od strane sudionika u promociji Istre. Prijedlog za nagradu daje se putem ustroja turisti?kih zajednica mjesta, op?ina i gradova, te putem javnog poziva Nagrada Zlatna koza - Capra d'oro dodjeljuje se za projekt ?ija je osnova vezana za marketinške aktivnosti. Natjecati se mogu pravne i fizi?ke osobe iz privatnog i javnog sektora ?iji su radovi objavljeni u razdoblju posljednjih 12 mjeseci.(IP)

Facebook komentari