Pula-Objavljena lista za stanove POS-a

ZAKLJUČEN NATJEČAJ KOJI JE OBJAVIO GRAD PULA
Dana 3.studenog 2009. godine zaključen je natječaj koji je objavio Grad Pula a odnosi se na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja liste reda prvenstva potencijalnih kupaca.  Zaprimljeno je 306 zahtjeva te nakon obavljenih  stručnih i administrativno tehničkih poslova odnosno pregleda zahtjeva na konačnoj listi se nalaze 270 zahtjeva, njih 36 nisu ostvarili pravo da se uvrste na listu.
Na osnovu ukupnog broja bodova utvrđen  je redoslijed na listi prvenstva. Konačnu listu prvenstva utvrdilo je Povjerenstvo koje je odluku donijelo 04 prosinca 2009. Prijedlog liste prvenstva kandidata objavljen je na oglasnoj ploči Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu  ( Forum 2,II kat) i na web stranicama Grada Pule.Inače, društveno poticana stanogradnja je izgradnja stanova uz sudjelovanje sredstava države i jedinica lokalne samouprave čime se postižu pristupačniji uvjeti za kupnju stana, odnosno niže cijene za kupca. Realizacijom ovoga projekta Grad Pula želi svojim sugrađanima omogućiti da pod povoljnijim financijskim uvjetima od onih na tržištu riješe stambeno pitanje. Grad Pula će POS stanove graditi u Šijani, iza piknik centra, odnosno na području između Valturske ulice, Ulice Jurja Žakna i Konzumovog marketa.

Facebook komentari