U ponedjeljak je Hrvatski olimpijski dan

AMATERI I PROFESIONALCI, UKLJU?ITE SE!
Hrvatski olimpijski odbor (HOO) pokre?e novu sportsku manifestaciju pod nazivom "Hrvatski olimpijski dan" koja ?e se ubudu?e održavati 10. rujna. Tog je datuma, naime, 1991. osnovan HOO te je on idealan za promidžbu sporta i olimpizma u Hrvatskoj.
HOO stoga poziva gra?ane da se u ponedjeljak 10. rujna bave sportskim aktivnostima po vlastitom izboru, u skladu sa svojom dobi, tjelesnom spremom ili zdravstvenim stanjem. Aktivnosti tako mogu varirati od obi?ne šetnje, igranja šaha pa sve do organizacije sportskih natjecanja. Cilj je ovog programa uklju?iti gra?ane u razne oblike sportskih aktivnosti i podizanje svijesti o važnosti redovnog bavljenja tjelesnim aktivnostima.
U okviru HOD-a provest ?e se edukacija djece, a u tu su svrhu pripremljeni materijali koji ?e se dijeliti u ?itavoj Hrvatskoj, a ponajprije u obrazovnim ustanovama (dje?ji vrti?i, osnovne i srednje škole, sveu?ilišta, veleu?ilišta, visoke škole i fakulteti), a sve uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koje je dalo preporuku za provo?enje programa.
Poveznica me?u svim sudionicima Hrvatskog olimpijskog dana biti ?e majica bijele boje kao simbol mira, sporta i prijateljstva te fair playa. (IP)

Facebook komentari