Regionalov komentar

TO SMO ŠTO SMO

Piše: Vladimir Kapuralin

Davne 1974. godine, za vrijeme služenja vojnog roka u Nišu, sa mnom u jedinici bio je jedan dobro?udan mladi? iz Bosne, bistar, obdaren prirodnom logikom i „zdravoselja?kog“ na?ina promišljanja. Imena mu se ne sje?am, ali smo ga zvali Mujo iz Doboja. Neposredan kakav je bio, bez zlih primisli, jednom je u krugu me?u grupom vojnika izvalio kako su ljudi ovce. Nije trebalo dugo ?ekati, da zahvaljuju?i dobroj „vertikalnoj“  komunikaciji, ta vijest dopre do poru?nika. Svatko sada može predstaviti kakvo mu je „drilanje“ slijedilo, kad je pozvan na raport.Zbog ?ega to spominjem, pa zato što sam se te epizode sjetio kad je nedavno objavljena informacija kako je slovenski politi?ar Zmago Jelin?i? javno izjavio, kako su Hrvati stoka. U Hrvatskoj su se tom prilikom mnogi iz politi?kih krugova digli na zadnje noge, a bilo je i burnih reagiranja. Za pretpostaviti je, da je i u sloveniji netko „prišapnuo“ Viktoru, kako to što je rekao nije baš fino, pa je Zmago požurio sa objašnjenjem, kako nije mislio na hrvatski narod, nego na hrvatske politi?are.E sad, s obzirom da politi?ari ne rastu na stablu, ve? su se tu, gdje se nalaze, našli izabrani voljom tog i takvog naroda, umjesno je upitati se, koja je ustvari razlika i postoji li uop?e, izme?u naroda i politi?ara. Odnosno, da li bi politi?ari bili ti koji to jesu, da nisu izabrani od naroda  takav kakav je.Mnogi od onih koji bdiju, nad „?aš?u i ponosom“ hrvatskih gra?ana, kao i oni koji stvari percipiraju a priori, su se vjerojatno osje?ali povrije?eni, me?utim da vidimo malo kako stvari stoje s druge strane, one naše, i ne vide li neki, možda, od stabla šumu.Siguran sam, da se mnogi još sje?aju maksime o „stoci sitnog zuba“ iz 90-ih koju je „prvi“ hrvatski predsjednik uputio svom „voljenom“ podani?kom narodu.Zatim, ne može se zanemariti ?injenica, da se Hrvati vole di?iti svojom vjerskom pripadnoš?u i odanoš?u katoli?koj crkvi. Ta je crkva inkorporirana u sve pore života gra?ana, po?evši od dje?jih vrti?a pa dalje. A u vjerni?kim krugovima, mnogih religija, zapravo cijele zapadne civilizacije, sve?enika se naziva još i pastorom-pastirom, a njegovi župljani slove kao pastva ili stado, a svatko zna od ?ega se sastoji stado. Sva crkvena hijerarhija i dogma zasniva se upravo na bespogovornoj snisishodljivoj odanosti i pokornosti vjernika crkvenim autoritetima, koji misle i usmjeravaju svoje podanike. Dakle usporedba sa „konvencionalnim“ pastirom i njegovim vo?enjem stada više je nego o?ita, ali ona nosi sa sobom puno širu poruku, gra?enu i u?vrš?ivanu stolje?ima, koja prelazi crkvene okvire, a cilj joj je nametnuti vrlo osmišljen model ponašanja. Biti poslušan i od koristi onome koji gospodari tobom uz najmanji mogu?i trošak za njega. Nije stoga nimalo ?udno što se u svakodnevnoj komunikaciji, vrlo ?esto mogu ?uti primjedbe poput one izre?ene od strane moga vojnoga klasi?a iz po?etka teksta i koje pritom ne izazivaju nikakvu sablazanTo su ?injenice, koje moramo uzeti u obzir i koje su polazišna to?ka ako želimo objektivno i kriti?ki sagledati, za neke skandaloznu, izjavu Zmaga Jelin?i?a. Odgovor na pitanje koliko je Zmago u pravu ili u krivu, može svaki pojedinac vrlo lako dati, preispitavši svoje mjesto i svoju ulogu u interakciji gospodar-podanik.I niko nema pravo žestiti se na Zmaga  zbog njegove izjave dok živimo u klasnom društvu, koje svoj opstoj zasniva na izrabljivanju ?ovjeka po ?ovjeku i u kojemu je dominantan vrijednosni model prisvajanje viška vrijednosti tu?eg rada. Taj si društveno politi?ki model biraju gra?ani sami, a to ?e u?initi i 25. ovog mjeseca, na veliko zadovoljstvo onih koji ?e upravljati njihovim sudbinama u slijede?em mandatu i na veliku tugu onih kojima to ne?e uspjeti. Ima me?utim ne?ega u Jelin?i?evom tekstu što je i te kako podložno kritici, a to su prije svega dvije stvari. Zmago je u svojoj izjavi bio pristran i nepotpun Pristran zbog toga što postoje neka otvorena pitanja izme?u vlastitog naroda i naroda kojemu se obra?a. Nepotpun, zbog toga što se njegova izjava ne može odnositi na samo jedan narod, ve? na sve one koji žive prema istom ili sli?nom modelu, a tu spada i njegov narod.
Viktore legendo, korigiraj se.

Facebook komentari