Radionice slobodnog radija u Labinu i Puli

PUTUJU?I RADIO U ISTRI OD 22. DO 26. 6. Putuju?i radio ?e podu?iti kako u praksi radi FM radio prijenos te kako pokrenuti internet radio, kako stvoriti program od zna?aja za lokalnu sredinu te kako se umrežiti sa ve? postoje?im inicijativama u Hrvatskoj i svijetu. Putuju?i radio je pokretan i mogu?e ga je aplicirati u razli?itim uvjetima, u otvorenom i zatvorenom prostoru, tokom nekog doga?anja ili festivala, na ulici i sl. Putuju?i radio ponudit ?e radionice koje su zamišljene kao slobodni prijenos znanja te zajedni?ki rad na stvaranju sadržaja za radio program. Program se može sastojati od glazbe, novinarskog, eksperimentalnog i umjetni?kog programa, a u cilju slobodnog i otvorenog izražavanja. Putuju?i radio pokazati ?e prakti?nu mogu?nost stvaranja slobodnih medija u lokalnoj zajednici te kako je stvaranje slobodnih medija bazirano na temeljima slobodne kulture (free culture). Putuju?i radio tako?er razbija strah od korištenja medija, te ukazuje da medijsko djelovanje ne mora nužno biti monopolizirano državnim medijima ili komercijalnim medijima. "(...) Nezavisni radio simbolizira borbu za osvajanjem prostora slobode govora izvan autoritativne strukture državnog radijskog monopola. U anglosaksonskoj kulturi, termini poput “piratski”, “alternativni”, “sidewalk” i drugi, koriste se za opisivanje demokratskog aspekta radija. Radio, dakle, usvaja razli?ite emancipacijske uloge u razli?itim društvenim i politi?kim kontekstima – kao ljudska i kulturalna ekspresija, kao oružje društvene i politi?ke intervencije, kao sredstvo za izgradnju zajednice, kao instrument revolucionarne borbe." (M. Raboy, http://www.slobodastvaralastvu.net/TehnoLogije/PiratskiRadiO) Sadržaj radionica: Korištenje audio opreme Radionica 1. Korištenje audio opreme (mikser, mikrofoni, kompjutor i sl.) Osmišljanje programa i realizacija Radionica 2: Stvaranje programa za radio, od ideje do realizacije. Postavljanja FM radija Radionica 3. Postavljanje odašilja?a i antene za FM radio - traženje slobodne frekvencije, postavljanje antene, ure?ivanje odabrane frekvencije, spasenje na izvor zvuka i sl. Predstavljanje projekata Slobodne i otvorene kulture Prezentacija: Predstavljanje projekata: DesCentro, Radiolivre.org, Pontos de Cultura, MetaReciclagem iz Brazila. Projekti se bave slobodnim medijima, novim medijima, slobodnom kulturom i umrežavanjem, reciklažom starog kompjutorskog hardwarea i sl. Internet radio Radionica 4: Spajanje na internet putem jedne od FOSS aplikacija. Voditelji: Alexandre Freire (Brazil) Ovaj brazilski hacker je u svojim snovima otkrio kako je poslan natrag u prošlost od strane mutiranih kiborga iz budu?nosti koji se bore sa uništenom hrpom sme?a kouju zovemo Zemlja. nakon što je radio razne poslove kao kompjuterski programer za multikorporacije diljem svijeta, napušta posao i osniva izoliranu zajednicu u prostranstvima Brazila, gdje ?e biti jedan od zadnjih uporišta ljudskog otpora. Pomogao je do?i do koncepta 'Digitalna kultura' koji je kasnije pomogao implementirati u rad vlade. Sura?uje sa kolektivima i grupama kao što su des).(centro, submidialogia, metareciclagem, estúdio livre, midia tática, rádio livre, Arca, contraTV and mimoSa. Felipe Fonseca (Brazil) Predstavnik organizacije APTI iz Sao Paula. Felipe Fonseca bavi se low-tech medijskim eventima po urbanim djelovima Sao Pula. Tako?er sura?uje na projektima kao što su: midiatactica.org, submidiologia.org i sl. Za vrijeme MMK2007 osim rada na slobodnom radiju tako?er je aktivan ?lan grupe koja pokre?e projekt me?unarodne kulturne suradnje Hrvatske i Brazila na principima slobodne kulture. Thiago Novaes (Brazil) Thiago Novaes je društveni znanstvenik, a završio je antropologiju i politi?ke znanosti na univerzitetu 'UNICAMP' 2001. godine. Aktivist je slobodnog radija 'Radio Muda' od 1997. ?lan je sub>midia kolektiva koji je opskrbljivao odašilja?e za poboljšanje lokalne komunikacije širom Brazila. Generalni je koordinator programa Cultura Viva, Cultural Points projekta ministarstva kulture Brazila. Nadgleda projekt Workshop Free Knowledge Free Culture. Svi njegovi projekti provode se u skladu s FOSS kodecima, dok su licencirani i objavljeni kroz fleksibilne licence poput CreativeCommons. Kruno Jošt (Hr) Jedan od osniva?a Udruge Urbana kultura i edukacija (UKE), kao i inicijatora mreže internet radio stanica: 'Slobodni radio: stanica M.I.R.' (http://stanicamir.org), jedna od osniva?a i urednika '04-megazine za hackiranje stvarnosti', glazbenik, novo-medijski umjetnik, FM jammer, ?lan 'GentleJunk co.' (http://gentlejunk.net), organizator festivala 'EEII' (http://www.uke.hr/EEII) i MMKamp (mmkamp.gentlejunk.net). Od 2006. godine pokre?e projekt razmjene u slobodnoj i otvorenoj kulturi izme?u Brazila i Hrvatske (Free and Open Culture), gdje boravi više puta upozanju?i se sa radom kolektiva i pojedinaca koji djeluju kroz takti?ke medije i otvorenu i slobodnu kulturu (http://www.uke-hr/brazil). Putuju?i radio u Istri: 22.-23. lipnja; Labin - KuC Lamparna, LAE XX 24. -26. lipnja; Pula - Hacklab Monteparadiso, Monteparadiso Svi su pozvani da se uklju?e u rad Putuju?eg radija. Do?ite u grad koji vam je najbliži. Organizacije partneri MMKamp/Putuju?i radio: ARL Dubrovnik Slaven Tolj arl@du.htnet.hr Doma?i Karlovac Denis Mikši? 047-600995 098-325885 denis.miksic@domachi.hr Labin Art Express LAE Labin Dean Zahtila 052-857041 052-857041 lae@pu.t-com.hr Drugo More Rijeka Davor Miškovi? 091-5484123 davor@drugo-more.hr Zadar snova Zadar Daniel Vu?inovi? 091-5594460 daniel@labaratoriya.com PROGRAM PODRŽAN OD: MINISTARSVO KULTURE RH KOPRIVNI?KO-KRIŽEVA?KA ŽUPANIJA NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA PUTUJU?I RADIO REALIZIRAN JE KROZ PLATFORMU CLUBTURE

Facebook komentari