Problemati?na plaža u kampu Stupice u Medulinu, ali i u Villas Rubinu u Rovinju

REZULTATI UZORKOVANJA MORA KAMPANJE GOLETTA VERDE I ZELENE ISTRE

Goletta Verde, kampanja talijanske organizacije za zaštitu okoliša Legambiente, ve? šestu godinu za redom u suradnji sa Zelenom Istrom posje?uje i dio hrvatske obale, a ove godine svoje dvomjese?no apel-putovanje po jadranskom moru i lukama zapo?inje u Rovinju, gradu koji po pitanju zaštite okoliša prednja?i u Istri. Danas je Hrvatska u svijetu prepoznata kao zemlja koja je uspjela sa?uvati prirodne ljepote mora i obale i turisti nam dolaze najviše upravo zbog toga. Me?utim, procesi koji bespovratno uništavaju prirodni sklad i degradiraju morski okoliš ubrzavaju se s pritiskom potrebe razvoja. Dva su osnovna razloga koji pogoduju takvom neodrživom razvoju: - moderno "gusarenje" na moru i obali - plja?kanje i osiromašivanje vrijednih dijelova mora i obale koje se doga?a zbog divlje gradnje, privatizacije odnosno onemogu?avanja javnog pristupa dijelovima pomorskog dobra, betonizacije obale, ispuštanja nepro?iš?enih otpadnih i industrijskih voda u more, gra?evinskih špekulacija i protuzakonitosti u raspolaganju priobaljem... - nepostojanje u?inkovitog institucionalnog okvira koji bi onemogu?io sve navedene oblike gusarenja. Osim toga, kada je rije? o našoj županiji, izvršena je usporedba Prostornog plana Istarske županije, jednog od temeljnih instrumenata zaštite okoliša u našem prostoru, i Nacionalne strategije održivog razvoja i rezultati su poražavaju?i: premda PPIŽ na?elno podržava principe održivog razvoja zacrtane u Strategiji, ne donosi tj. ne propisuje gotovo niti jednu konkretnu i obvezuju?u mjeru za njeno provo?enje.

Ve? petu godinu za redom Zelena Istra u suradnji sa stru?nim timom najve?e talijanske organizacije za zaštitu okoliša Legambiente vrši neovisnu bakteriološku analizu kakvo?e mora na plažama u Istri. Informiranjem javnosti o kvaliteti mora na kupalištima želi se ukazati na uzroke, a to je ispuštanje nepro?iš?enih otpadnih komunalnih voda u more. Analizi kvalitete mora na plažama trebala bi uslijediti reakcija, tj. pronalaženje i sanacija uzroka na onim dijelovima gdje su prekora?ene zakonom dopuštene vrijednosti one?iš?enja. To bi trebao biti glavni cilj uzorkovanja mora, a ne samohvala kako je u 99% slu?ajeva more ?isto. Dobar primjer je prošlogodišnje uzorkovanje ove kampanje i objava rezultata, nakon kojeg je zatvoren kanalizacijski ispust kod hotela Brioni, neposredno uz plažu s Plavom zastavom. A zbog tog je slu?aja Zelena istra ?ak bila napadnuta zbog štete koju nanosi turisti?koj sezoni!! Gra?ani koji su koristili tu plažu za kupanje imaju druga?ije mišljenje....

Na nekim se lokacijama, poput plaže u autokampu Stupice u Premanturi, ve? godinama evidentira prekora?enje grani?nih dopuštenih vrijednosti, a ništa se po tom pitanju ne poduzima. Goletta je još 2003. upozorila na iznimno visoke koli?ine fekalnih streptokoka na toj lokaciji, a prekora?enje dopuštenih vrijednosti one?iš?enja su potvrdila i službena mjerenja koje vrši Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Kupa?e o toj ?injenici nitko ne upozorava, oni i dalje misle da im pogled na otvoreno more garantira njegovo zdravlje i ?isto?u. Budu?i da su višegodišnja mjerenja potvrdila da neki problem s ispustom otpadnih voda na toj lokaciji postoji, Zelena istra poziva Arenaturist da ga što hitnije i riješi. Ovogodišnje uzorkovanje mora vršeno je na ukupno 12 lokacija, odnosno na po ?etiri plaže u Puli, Medulinu i Rovinju, a mjerile su se vrijednosti fekalnih streptokoka, escerichie coli i fekalnih koliforma. Pove?ana koli?ina fekalnih streptokoka, dvostruko ve?a nego je to zakonom dozvoljeno, zabilježena je na plaži Villas Rubin, veliki mol, u Rovinju.

Nešto povišene vrijednosti fekalnih koliforma, ali unutar dozvoljenih granica zabilježene su na toj istoj plaži, ali i na onoj u uvali Cuvi, tako?er u Rovinju. Nešto više vrijednosti escherichie coli registrirane su opet na plaži Villas Rubin, u uvali Cuvi, ali i na plaži ispred hotela Belvedere u Medulinu. I te su vrijednosti unutar grani?nih vrijednosti dozvoljenih zakonom. Kada je rije? o pulskim plažama, jedino je na plaži Lungomare, u blizini ispusta kanalizacije, zabilježena ve?a koli?ina fekalnih streptokoka nego je to slu?aj na ostalim pulskim plažama uklju?enim u mjerenje (Stoja, Valsaline, Ambrella), ali i te su vrijednosti unutar zakonom dozvoljenih. (IP/S. Š.)

Facebook komentari