Pri?e za malu djecu

O ISTARSKOM KONCEPTU DEMOKRACIJE PIŠE: PROF. DR. RANKO BON
U Motovunu je posredovanjem Gonga 19. travnja ove godine organiziran zbor gra?ana na kojem su oni imali prilike razgovarati direktno s na?elnikom op?ine, gospodinom Slobodanom Vugrincem. Kako je on istovremeno i prona?elnik Vrsara, žitelji Motovuna i okolice imaju malo prilike vidjeti ga, a kamoli s njim razgovarati. Zato je dvorana bila puna ljudi, koji su imali mnogo toga pitati na?elnika, ili mu pak ponešto i re?i. Zbor je bio uzor lokalne demokracije.
Tek na koncu zbora sam se javio za rije?. Prije svega sam se želio zahvaliti Gongu za ovu izvanrednu priliku. Sam zbor je jasno pokazao koliko nam ovakvi zborovi nedostaju.  Potom sam dodao da sam prošle godine odgovorio na poziv op?ine Motovun na primjedbe na statut. Me?u mojim primjedbama je bila i jedna koja se odnosila upravo na zborove gra?ana. Bio sam predložio da se jedanput godišnje svi sastanu da bi od na?elnika i njemu bliskih ljudi ?uli što se dogodilo u prosloj godini, te što se namjerava ?initi u slijede?oj. Ovdje sam posebno predložio da se na godišnjem zboru predstavi i finacijsko poslovanje op?ine, skupa s prora?unom za slijede?u godinu. Kao što se moglo o?ekivati, ta primjedba, kao i sve ostale koje sam tom prigodom poslao op?ini, je bila odbijena.
Na ovo što sam imao re?i je na?elnik Vugrinec odmah predložio da se ovakvi zborovi organiziraju svaka tri mjeseca, a ne svaku godinu. Svi prisutni su bili oduševljeni.  Slijede?eg sam mu dana ?estitao na njegovom prijedlogu, a kopiju ovog pisma sam proslijedio Gongu. Dan kasnije, 21. travnja je i “Glas Istre” objavio ?lanak u ?ijem je naslovu bilo na?elnikovo obe?anje tromjese?nih zborova gra?ana. Ne budi lijen, 19. srpnja sam opet pisao na?elniku Vugrincu u namjeri da ga podsjetim da je ve? prošlo to?no tri mjeseca. Opet sam kopiju poslao Gongu. Isto sam u?inio i 19. kolovoza. Kao što se moglo ocekivati, odgovora nisam dobio, a zborova gra?ana opet nikako nije bilo.
Posljednje pismo na?elniku Vugrincu sam poslao i ureedniku “Glasa Istre”, gospodinu Draženu Dobrili. Naravno, kopije su otišle gospodinu Vugrincu i Gongu. U pismu gospodinu Dobrili sam predložio da pošalje novinara u Motovun, koji bi se raspitao što je s obe?anjem našeg na?elnika. Jasno, odgovora nikada nisam dobio.  U “Glasu Istre” se do sada na ovu temu nista nije pojavilo  Obe?anje, ludom radovanje, kako kaže stara narodna. A to je pogotovo tako u sredinama gdje su politi?ari vec odavna navikli da obe?avaju što god im padne na pamet, budu?i da znaju da ih nitko ne?e pozivati na odgovornost.
Kao što se odmah može pretpostaviti, gaspodin Vugrinac je na ?elu IDS-ove liste.  Naviku da daje obe?anja je dobio od našeg župana, Ivana Jakov?i?a, koji svako toliko obe?aje kule i gradove, a da o njihovom izvršavanju ni ne pomišlja. Moj prvi napis u “Regional Expressu”, koga nažalost više nema na website-u ovih on line novina, je bio upravo o takvom jednom obe?anju župana Jakov?i?a, koji je 16. lipnja prošle godine u “Glasu Istre” obe?ao da se formirati stru?nu komisiju koja ce preispitati više od dvadeset golf terena u županijskom prostornom planu. Od takve komisije jos uvijek nema ni traga.  Moje otvoreno pismo županu Jakov?i?u ”Glas Istre” nije želio objaviti. Gospodin Dobrila je dosljedan. Kako se ?ini, ni naše vode?e novine nisu baš zainteresirane za demokratske procese na našem poluotoku. To samo doprinosi lošoj navici naših politi?ara da pri?aju pri?e za malu djecu. Ova posljednja, motovunska, je samo jedna od mnogih.

Prof. dr. Ranko Bon
Predsjednik
Motovun - eko grad
Centar za odrzivi razvoj

Facebook komentari