Plinari odobreno zaduživanje za kredit od 92 milijuna kuna-VIDEO

GRADSKO VIJE?E IZGLASALO SUGLASNOST  NA ZADUŽIVANJE PLINARE
Iako je oporba glasala protiv "Donošenja Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Plinare d.o.o." vladaju?a koalicija izglasala je suglasnost na zaduživanje Plinare od 92 milijuna kuna. Bruno Langer iz ISDF-a ustvrdio je kako ?e unato? ?injenici da je „plin pod prozorima Pule" naš grad zadnji dobiti plin. „Kada se u studiji o opravdanosti projekta spominju Kršan i Pi?an radi su stvari o tvornici Rockwool  kojoj  Plinara od rujna 2007 isporu?uje prirodni plin“ izjavio je Langer tvrde?i kako se i slu?aju plinofikacije išlo na ruku navedenoj tvornici. Vije?nica Loredana Štok izjavila je kako njena lista ne?e glasati za ovo zaduženje jer banka za osiguranje kredita traži založno pravo na imovinu društva i ono što je posebno zabrinjavaju?e založno pravo na poslovnim udjelima ?lanova društva. Loredana Štok je ujedno izrazila nevjericu u podatke u „studiji opravdanosti" budu?i da je istu izradila po njenom mišljenu „fantomska tvrtka“ Coin. Damir Medan?i? iz HNS-a nadovezao se na tvrdnju vije?nice Štok, tvrde?i da je u posjedu sli?ne studije iste tvrtke od prije nekoliko mjeseci u kojoj se tvrdi sasvim suprotno od ovog što je sada na izglasavanju. Medan?i? se pritom upitao ho?e li prirodni plin zaista biti jeftiniji od gradskog kojeg imamo sada. Marko Martin?i? iz IDS-a optužio je oporbu tvrde?i da zbog „njihove destruktivnosti“ Pula još uvijek nema riješen plin niti kanalizaciju što je naišlo na  oštro protivljenje oporbe. „Zaduženje Plinare neminovno je za realizaciju ove dugoro?ne investicije koja bi u kona?nici trebala poboljšati kvalitetu života naših gra?ana“ rekao je izme?u ostalog vije?nik vladaju?e koalicije Marko Martin?i?.
Direktor Plinare Dean Kocijan?i? ustvrdio je da se ovo zaduženje odnosi na realizaciju prve faze projekta plinofikacije kojom bi se trebao obuhvatiti cijelo podru?je grada Pule. Kao najve?i problem plinofikacije Pule Kocijan?i? je izdvojio staru instalacijsku  mrežu koja je neupotrebljiva za distribuciju prirodnog plina te da ?e se u gradu Puli morati postavljati kompletno nove instalacije što bitno usporava i poskupljuje ovaj projekt. Nakon rasprave uslijedilo je glasanje u kojem su svi prisutni vije?nici oporbe glasali protiv ovog zaduženja, dok je vladaju?a koalicija glasala za davanje suglasnosti Plinari. (N.M.)

Video vezan uz članak

Facebook komentari