Novi projekt Istarske razvojne agencije

ISTARSKA ŽUPANIJA UKLJU?ENA U PROJEKT "PROGRAM CERTIFIKACIJE REGIJA ZA ULAGANJA“
Predstavnici Istarske županije 4. i 5. rujna u Donjoj Stubici sudjelovali su na radionici „Imovinski standard“, drugoj od predvi?ene tri koje se realiziraju u okviru projekta "Program certifikacije regija za ulaganja (Croatian investor frinedly region - CIFR)“. Druga od predvi?ene tri radionice organizirana je s ciljem stvaranja baze lokacija pogodnih za investiranje u roku od 12 ili pak 60 mjeseci, tj. odabira i potom rješavanja pravno-imovinskih i prostorno-planskih nedostataka lokacija predvi?enih za investiranje, odnosno stvaranja baze koja ?e omogu?iti brzo i kvalitetno informiranje potencijalnih investitora. Tijekom dva dana, sudionici radionice upoznali su se s iskustvima županija koje su certificirane u prvoj fazi projekta (tijekom 2006. godine):
    * Central Adriatic Region u kojoj su objedinjene Zadarska i Šibensko-kninska županija
    * Midwest Croatia Region u kojoj su Karlovac i Primorsko-goranska županija
    * North Croatia Region koja obuhva?a Me?imursku i Varaždinsku županiju
Tako?er, imali su prilike upoznati se s iskustvima stranih konzultanata - posrednicima pri realizaciji nekih od najve?ih investicija u Hrvatsku te njihovim iskustvima u radu sa zemljama u okruženju. Neke od tema radionice bile su: Uloga imovine u privla?enju FDI, Primjeri me?unarodnih dobrih praksi vezanih za imovinu u srednjoeuropskoj regiji, Kriti?ni elementi konkurentne ponude imovine, Zahtjevi ulaga?a za razne sektore, Promicanje i informiranje ulaga?a o postoje?im i budu?im prilikama, Usluge projektnog managementa za strane ulaga?e, Razvoj lokalnih poticaja za strane ulaga?e.    
U ime Istarske županije u radu radionice sudjelovali su Edo Cetina i Sanja Kantaruti, stru?ni suradnici IDA-e, Lahorka Ropac, viši stru?ni suradnik Odsjeka sektora za trgovinu pri HGK Županijskoj Komori Pula te Zdenko Kova?, pomo?nik ravnateljice Zavoda za prostorno ure?enje Istarske županije. Uz Istarsku županiju, u drugoj fazi projekta sudjeluju i Krapinsko- zagorska, Bjelovarsko- bilogorska, Dubrova?ko-neretvanska, Koprivni?ko- križeva?ka i Splitsko-dalmatinska županija. Projekt "Program certifikacije regija za ulaganja" realizira se u organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i USAID-a i traje od srpnja 2007. do travnja 2008. godine. Projekt je pokrenut je s ciljem osmišljavanja konkretnog i potrebama/postoje?im resursima prilago?enog akcijskog plana za privla?enje stranih ulaganja u svaku od uklju?enih županija.

 

Facebook komentari