Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja vrtića

DJEČJI VRTIĆ "HISTRIĆI" RASPISUJE NATJEČAJ ZA RAVNATELJA
Upravno vijeće dana 6.9.2019. raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja vrtića. Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente:
- životopis
- presliku diplome
- presliku osobne iskaznice
- potvrdu o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (preslika radne knjižice ili potvrda HZMO.a),
- dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18.12. 1997. godine,
- uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku, ne starije od dana objave natječaja

Odgojitelji i stručni suradnici koji su imali zasnovan radni odnos u predškolskoj ustanovi prije 18.12. 1997. godine, nisu obvezni dostaviti dokaz o položenom stručnom ispitu, ali su dužni dostaviti dokaz da su prije tog datuma bili u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi, kao dokaz o ispunjavaju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u vrtiću (NN br. 133/97,  4/98).

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: DV Histrići, Lungera 3. 52100  Pula u roku od  8  dana od dana objave natječaja na portalu Regional,   Zavodu za zapošljavanje Pula te internetskim stranicama dječjeg vrtića Histrići  s naznakom "Natječaj za ravnatelja - ne otvaraj".

Uredna prijava  je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

(REX)

Facebook komentari