Najbolje hrvatske domene su još uvijek slobodne

INTERNETSKI SERVIS ZA NAPREDNO PRETRAŽIVANJE
Prema podacima internetskog servisa za napredno pretraživanje hrvatskih domena WhoisHR (whois.com.hr) ve?ina kvalitetnih hrvatskih domena sa nastavkom ".hr" slobodna je za registraciju, dok su one sa nastavkom .com, .net i .org, sastavljene od tri ili ?etiri znaka odavno sve zauzete. Rezultati analize više od 50 tisu?a ".hr" domena pokazuju kako je za domene sastavljene od tri znaka mogu?e iskombinirati preko 47 tisu?a razli?itih imena, a trenutno ih je registrirano samo 5.1% odnosno nešto više od 2450 domena. Sli?na situacija je i sa ".hr" domenama koje se sastoje od ?etiri znaka kojih je registrirano 0.15%, odnosno oko 2700 domena od mogu?ih milijun i sedamsto tisu?a. Kod domena sa pet znakova mogu?e je iskombinirati više od 65 milijuna imena, a zauzeto ih je manje od 0.01%.
Ovakvo stanje na tržištu ".hr" domena ukazuje da postoji još dosta dobrih prilika za sve kojima je ime domene važno za promoviranje proizvoda i usluga ili za one koji kompletno poslovanje namjeravaju temeljiti na Internetu. "S obzirom da se mjese?no u Hrvatskoj registrira oko 650 novih hr domena nema bojazni da ?e u narednih nekoliko godina i dalje biti veliki broj slobodnih domena dobrog, kratkog naziva." izjavio je Gordan Orli?, voditelj Grejpovog projekta WhoisHR.
Iako domene sa nastavkom ".hr" mogu registrirati samo tvrtke, obrti, fizi?ke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost i udruge razlog za tako slabu iskorištenost kvalitetnih imena ne leži u malom broju pravnih osoba u Hrvatskoj ve? naj?eš?e u nespretnom i lošem odabiru imena te nepoznavanju svih mogu?nosti prilikom registriranja domene. Naziv domene trebao bi biti kratak, lako pamtljiv te ako je mogu?e takav da što preciznije upu?uje na sadržaj stranice. (REX)

Facebook komentari