Klub Mladih IDS pokre?e peticiju protiv gradnje TE Plomin 3 na ugljen

PETICIJA OVOG VIKENDA NA PULSKOJ TRŽNICI Danas je u prostorijama IDS-a održana konferencija za novinare na kojoj je najavljeno pokretanje velike peticije i akcije širih razmjera protiv gradnje TE Plomin 3 na ugljen. Na konferenciji su govorili Tedi Chiavalon, predsjednik Kluba mladih IDS-a i Duško Kišberi, tajnik Kluba mladih IDS-a. Tedi Chiavalon najavio je da je Klub mladih odlu?io pokrenuti akciju širih razmjera protiv gradnje TE Plomin 3 na ugljen, te naveo tri osnovna cilja koje žele posti?i navedenom akcijom: peticijom se želi prikupiti što ve?i broj potpisa protiv gradnje TE Plomin 3 na ugljen kako bi se HEP-u, odnosno njegovom vlasniku Vladi RH pokazala volja gra?ana Istre. Želi se senzibilizirati istarska, ali i hrvatska javnost te ona susjednih država za probleme koje donosi izgradnja termoelektrana na ugljen. Osim toga, javnost se treba upoznati s mogu?im alternativama ugljenu kao energentu za pogon termoelektrana, poput plina. Ove dvije termoelektrane, naveo je Chiavalon proizvode barem dvostruko više energije no što su realne potrebe Istre, a u isto vrijeme HEP planira izgradnju i tre?eg bloka TE na ugljen snage 500 MW, pa ispada da je Istra predodre?ena od HEP-a odnosno njenog vlasnika Vlade RH da proizvodi energiju za gotovo cijelu Hrvatsku, a da se pritom sve zdravstvene i ekološke reperkusije reflektiraju jedino i samo na gra?ane Istre. Usprkos ?injenici da Program prostornog ure?enja RH donesen još 1999 g. jasno kaže da se do 2015. godine u RH ne?e graditi niti istraživati, odnosno ispitivati mogu?nost izgradnje termoenergetskih objekata na ugljen, HEP još 2004. godine osniva Povjerenstvo za pripremu projekta Plomin C500 MW na ugljen, te traži od Istarske Županije izmjenu Prostornog plana kako bi se omogu?ila gradnja termoelektrane na ugljen kapaciteta 500 MW. Chiavalon je upozorio da se HEP za odabir Plomina kao lokacije za budu?u termoelektranu i ugljena kao energenta o?ito vodio samo logikom profita, te da HEP-ove tvrdnje da plin kao energent nije isplativ ne?e prihvatiti. "Ugljen stvara ve?i profit, no posljedice koje bi taj ugljen ostavio na zdravlje gra?ana Istre nemjerljivo su važnije od HEP-ovog profita i tu nema kompromisa", naglasio je. Prema njemu, Klub mladih IDS-a nije protiv gradnje elektrana i nije im u cilju rušiti energetsku stabilnost Istre, odnosno RH, ve? ovom akcijom žele ukazati da ima alternativa ugljenu koji su daleko prihvatljiviji kako sa zdravstvenog, tako i sa ekološkog aspekta te se oni zalažu upravo za takve alternativne energente poput prirodnog plina koji prolazi svega 3 km od Plomina ili, pak, ukapljenog plina (LNG) za kojeg treba prije odraditi nekoliko studija, ali koji je kudikamo prihvatljiviji i bezopasniji od ugljena "Borit ?emo se svim legitimnim sredstvima kako bi sprije?ili ugljen kao energent budu?e TE Plomin 3", rekao je Chiavalon, te pozvao gra?ane Istre, ali i predstavnike ostalih politi?kih stranaka, kao i predstavnike ekoloških udruga da im se pridruže u akciji protiv najavljene gradnje TE Plomin 3 na ugljen. Na kraju konferencije za novinare Duško Kišberi je najavio po?etak prikupljanja potpisa u subotu 21. srpnja s po?etkom u 10 sati na Tržnici u Puli. (E. V./IP)

Facebook komentari