Jakov?i?: LNG u Plominu u zamjenu za TE 3 na plin

POGLAVARSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE
Danas su na sjednici Poglavarstva Istarske županije prihva?ene izmjene i dopune županijskog prostornog plana. Prema rije?ima ravnateljice Zavoda za prostorno planiranje, Ingrid Paljar, prihva?ene su primjedbe i zahtjevi op?ina i gradova koji su shodno tome i uvršteni u plan. Prilikom izrade kona?nog plana, vodili smo se osnovnim, ve? postavljenim okvirom u koji su se izmjene i dopune morale uklopite, rekla je Paljar.
Izmjene su se dogodile u segmentu turizma i to u okviru postoje?ih zona gdje je dana mogu?nost pove?anja postoje?ih smještajnih kapaciteta, dok su promjene u poslovnim i proizvodnim namjenama dale mogu?nosti op?inama i gradovima na pove?anje postoje?ih zona. To zna?i da je op?inama i gradovima na njihov zahtjev omogu?eno pove?anje tih zona na veli?inu ve?u od ?etiri hektara, istaknula je Paljar. Kod prometa je Županija osim luka nauti?kog turizma od državnog zna?aja, odredila i sportske luke, odnosno luke od lokalnog zna?aja. Ono što zabrinjava veliki dio gra?ana Istre i labinštine je najavljivana mogu?nost izgradnje TE 3, posebno ako energent bude ugljen. Tu je mogu?nost župan Jakov?i? na današnjoj sjednici otklonio, naglasivši kako je HEP-u ponu?en kompromis da se Plominu dopusti izgradnja LNG-a, što je, smatra on kompatibilno postoje?oj infrastrukturi, u zamjenu da TE 3 bude na plin. HEP-u su osim toga date preporuke da TE 1 i 2 tako?er ide na plin, me?utim, problem je koli?ina zaliha ovog prirodnog resursa, zaklju?io je Jakov?i?, dodaju?i kako je teško odrediti što na kraju izabrati. Me?utim, istaknuo je dalje on, „Ne možemo mi zatvoriti neku tvornicu tek tako!“, „ali smo zato isklju?ili dalekovod koji je iz Plomina išao prema Savudriji s ciljem izvoza energije u Italiju. To smo u?inili kako spomenuti dalekovod ne bi poput nekih monstruoznih ?udovišt vizualno narušavao najljepši dio Istre“, završio je zadovoljno Jakov?i?.
U turisti?kom pogledu, izmjene se ponajviše odnose na preuzimanje bivših vojnih objekata. Tako ?e se na Muzilu u sklopu projekta Brijuni Rivijere koji je projekt Vlade i Županije izgraditi golf igralište, dok ?e se od vojske zatražiti i podru?je Marlere kako bi se omogu?io razvoj turizma i izgradilo golf igralište. Osim toga, u dogledno vrijeme ?e se zatražiti i pazinski vojni objekt koji ?e se tako?er razvijati u turisti?kom pogledu. „To ?emo ?initi svugdje gdje je prije bila vojska“, bio je odriješit Jakov?i?.
Današnje izmjene i dopune županijskog prostornog plana su jednoglasno prihva?ene, a 21. srpnja ?e o njima odlu?ivati Skupština. (D.F.)

Facebook komentari