IŽ podržava osnivanje Županijske agencije za okoliš i zdravlje

PRIOP?ENJE
Briga za okoliš i ljudsko zdravlje ponukala je ogranak Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju za Istarsku županiju da predloži osnivanje  Županijske agencije za okoliš i zdravlje. S tom su inicijativom  ?lanovi društva, na prigodnom primanju, upoznali podžupana Valerija Drandi?a i ?lanove Poglavarstva Istarske županije Valtera Poropata i prof.dr.sc. Roberta Matijaši?a. Budu?i da je rije? o sve  prisutnijem problemu, njegovom bi rješavanju trebalo pri?i sa znanstveno-stru?nog aspekta, stoga je ekipa znanstvenika u sastavu: Prim. dr. sc.  Lucijan Mohorovi?, ?lan  glavnog upravnog odbora Hrvatskog društva za zdravstvenu ekologiju pri Hrvatskom lije?ni?kom zboru,  doc. dr. sc. Mario Glavaš, te  predsjednik i potpredsjednik  ogranka HDZE za I.Ž. Edoardo Giudici, dr. medicine spec.  transfuziolog i Dragan Prpi?, dr. medicine spec. zdravstvene ekologije, inicirala  osnivanje agencije s ciljem senzibiliziranja lokalne i šire zajednice za djelotvorniju zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja, re?eno je na primanju. Nekoliko je  problema iz svakodnevnog života u zadnje vrijeme  dodatno dolilo vodu na mlin  toj inicijativi. Rockwool i doga?anja oko po?etka njegova rada, polemike oko Kaštijuna, najave mogu?nosti gradnje TE Plomin 3 i LNG terminala – traže znanstveno stru?ni pristup, i tu bi se trebala slušati rije? znanstvenika s podru?ja zdravstva, neoptere?ena utjecajima sa strane. U razgovoru je istaknuto da je pristup realizaciji Rockwoola bio u za?etku pogrešan, jer nisu stvoreni svi uvjeti  da se poštuju najstrože  norme zaštite okoliša. Tako?er je istaknuto da kod Kaštijuna nije bitna lokacija, ve?  uvo?enje suvremene tehnologije prerade i zbrinjavanja otpada. Kaštijun  ne?e biti smetlište, ve?  dobro kontrolirani industrijski pogon u kojemu ?e se na europski na?in gospodariti i zbrinjavati otpad.  Plominu 3 i LNG terminal  moraju se prije donošenja bilo kakve odluke znanstveno  elaborirati i  analizirati, a sve s ciljem  izbjegavanja bilo kakvog štetnog i rizi?nog utjecaja  na zdravlje ljudi. Pored tih, postoje i druge prijetnje  zdravom okolišu i našem zdravlju, od onih koje možemo kontrolirati, kao npr. neioniziraju?a zra?enja do onih s kojima se susre?e ?itav svijet, poput  uzroka i posljedica klimatskih promjena – istaknuto je na susretu. Istarska županija pozdravlja inicijativu  za  osnivanje  Županijske agencije za  okoliš i zdravlje. Tim više, što je ideju o  osnivanju jedne takve agencije svojedobno predlagao istarski župan Ivan Jakov?i?.   Po uzoru na dosadašnje agencije, ona bi  svojim radom dodatno poja?ala aktivnosti na  podru?ju koje pokriva, a savjetodavnim i znanstveno-stru?nim angažmanom  pomogla bi kod realizacije pojedinih projekata u Istarskoj županiji. Sve ve?e zahtjeve zdravstvene politike, gdje su standardi zaštite postavljeni vrlo visoko, lakše ?emo i u?inkovitije ostvariti uz potporu  Županijske agencije za  okoliš i zdravlje. U svakom slu?aju ove probleme treba sagledavati i u kontekstu sve zahtjevnijih potreba zaštite okoliša i zdravlja. Ratificiranjem protokola iz Kyota, Hrvatska je iskazala senzibilnost za klimatske promjene. Kao mala zemlja, Hrvatska, te Istra kao njezin najzapadniji dio, ?ine sve da u svojoj sredini zaštite okoliš i na taj na?in daju svoj doprinos svjetskim nastojanjima u borbi  protiv globalnog zatopljenja. Ako se tome doda i briga za zdravlje ljudi, onda je  ova inicijativa dobrodošla. U nekim zemljama  postoji procjena utjecaja na zdravlje kao zaseban proces odobravanja projekata na nacionalnoj,  regionalnoj ili lokalnoj razini, dok u Hrvatskoj postoji samo procjena  utjecaja na okoliš, u kojoj doduše postoje i neki elementi utjecaja na zdravlje (buka i zrak), no u iste se vrlo rijetko uklju?uju zdravstveni stru?njaci. Zdravstvena ekologija, iako interdisciplinarna struka, ima  specifi?nu i odgovornu ulogu, a odnosi se na  prou?avanje, pra?enje, usvajanje i provo?enje  mjera zaštite zdravlja ljudi i temeljni su principi djelovanja agencije. Osnivanjem agencije, u kojoj bi se znanstveno istraživa?ka djelatnost odvijala preko kvalificirane znanstveno-stru?ne grupe za koordinaciju, izborom projekata i javnim  objavljivanjem rezultata istraživanja u doma?im i svjetskim znanstvenim ?asopisima, postigla bi se zavidna razina u  u?inkovitosti rješavanja gospodarskih, ekoloških i socijalno-zdravstvenih problema. Do ustrojstva Agencije za okoliš i zdravlje, Istarska ?e županija podupirati rad ogranka Hrvatskog društva za  zdravstvenu ekologiju za Istarsku županiju, a sve u cilju zaštite i zdravlja ljudi. (REX)

Facebook komentari