Hrvatsko sociološko društvo o prostornom planiranju u Hrvata

ODBACUJU SE EKOLOŠKE I SOCIOEKONOMSKE STUDIJE
Hrvatsko sociološko društvo se oglasilo priop?enjem kojim prosvjeduje zbog ozbiljnih institucionalnih i politi?kih deficita koji se uo?avaju u procesima izrade i donošenja urbanisti?kih planova u Hrvatskoj. Iako se osvr?u ponajprije na primjere Splita i Zagreba, teško je ne zamjetiti da se neki od tamo istaknutih modaliteta rada i odlu?ivanja, mogu primjetiti i kod izrade nekih istarskih prostornih planova. Evo što kažu u svom obra?anju javnosti: "Rije? o sustavnom izbjegavanju ili ignoriranju socioekonomskih i ekoloških studija i sociološke struke u procesima urbanog planiranja. U politi?kom smislu zabrinjavaju manipulacije izvršnih lokalnih vlasti pri donošenju izmjena postoje?ih urbanisti?kih planova i selektivno sankcioniranje nepravilnosti u tim postupcima. Smatramo da spomenuti institucionalni deficit i izbjegavanje uklju?ivanja sociološke struke u procese planiranja pridonosi sve bržem uništavanju najvrednijih prostornih resursa i spomenika kulturne baštine, dok politi?ki deficit dovodi u pitanje odgovornost izvršne vlasti u osiguravanju demokratske i zakonite procedure pri donošenju i izmjenama urbanisti?kih planova.
Primjeri odluke splitskog Gradskog poglavarstava o ambijentalnoj i prometno neprimjerenoj komercijalnoj izgradnji u staroj gradskoj jezgri, te istovrstan pokušaj izmjene planova koji je upravo u tijeku u središtu Zagreba, ukazuju na ugrožavanje vrijedne kulturne baštine i urbanog života. Kultiviranu prirodu jadranskog prostora ugrožavaju, pak, pokušaji promjene prostornih planova koji poljoprivredna zemljišta pretvaraju u gra?evinska. Potaknuti profesionalnim uvidima naših ?lanova, sadržajem održanih javnih rasprava na nekoliko lokacija u Hrvatskoj, javnim prosvjedima gra?ana te medijskim izvještajima, izražavamo zabrinutost zbog sadržaja, na?ina i tempa kojima se donose izmjene urbanisti?kih planova, te se zalažemo za zaštitu, o?uvanje i ambijentalno prilago?enu revitalizaciju
naslije?enih gradskih jezgri uz poticanje razvoja tercijarnog i kvartalnog sektora malih i srednjih razmjera, te uz o?uvanje naslije?enih i stvaranje novih ekoloških koridora (parkova, drvoreda, šetnica, šuma). Samo se tako mogu izbje?i radikalni problemi pražnjenja gradskih jezgri u gradovima ?iji su stambeni prostori atraktivni komercijalnim ulaga?ima što je ve? više nego o?ito u Dubrovniku i Splitu, unato? ?injenici da su njihove jezgre pod zaštitom UNESCOa, te planirane izgradnje podzemnih garaža u strogom središtu Splita i Zagreba ?ime se promet nepotrebno dovodi u središta gradova.
Derogiraju?i pravila urbanog planiranja na taj se na?in uništavaju baštinsko/identitetske urbane cjeline koje osiguravaju kvalitetu života svim stanovnicima spomenutih gradova, umanjuje njihova ambijentalna vrijednost i inaugurira neodgovoran odnos donositelja odluka prema naslije?enim urbanim vrijednostima i standardima kvalitete života gra?ana. Hrvatsko sociološko društvo poziva na obustavljanje zapo?etih negativnih procesa, uvažavanje zakonitosti i pravila struke, te planiranje koje ?e o?uvati postoje?e resurse i omogu?iti održivi razvoj zajednice", veli u svom priop?enju predsjednica HSD-a, prof. dr. sc. Inga Tomi?-Koludrovi?.
(IP)

Facebook komentari