Gradona?elnik Rovinja Giovanni Sponza

OSVRT NA 2007. i PLANOVI ZA 2008. GODINU
Objavljujemo službeni osvrt gradona?elnika Rovinja Giovannia Sponze poslan medijima  o ostvarenim i neostvarenim planovima u 2007 godini kao i planove Grada Rovinja u 2008. godini. S obzirom da je ovo mišljenje vladaju?ih s zadovoljstvom ?emo objaviti i stav rovinjske oporbe ukoliko nam pošalju svoje stavove
 
1-INVENTURA
a) ŠTO JE OSTVARENO?
Godinu koja je iza nas mogu definirati kao vrlo zahtjevnu, u kojoj se puno radilo, no koja je na kraju polu?ila dobre rezultate.
Želim vjerovati da smo i u 2007. g. uspjeli ostvariti otvoren odnos prema svakom našem sugra?aninu, da smo zadržali elemente socijalne osjetljivosti, solidarnosti kao i kulture komuniciranja na visokoj razini, da smo ostali ustrajni u realizaciji planiranog, drže?i da je održivi razvoj puno kompleksniji pojam od stvaranja kratkoro?nih pogodnosti za razvoj.
Tijekom protekle godine dogodilo se nešto što me ispunjava posebnim ponosom, a to je definitivna suradnja svih subjekata koji djeluju u našemu gradu, i javnih i privatnih, nemjerljiv doprinos gra?ana Rovinja ka zajedni?kom cilju, a to je ostvarenje iznimnog razvojnog stupnja našega grada.

Proteklu smo godinu zapo?eli rekordnim prora?unom, „teškim“ 131 milijun kuna. Usprkos ?injenici da je Rovinj, izmjenama Zakona o financiranju gradova koje je Sabor usvojio krajem 2006. godine ošte?en za ?ak ?etvrtinu prora?una, potrudili smo se da gra?ani to ne osjete. Držim da smo uspješno prevladali gotovo nepremostive poteško?e. Unato? po?etnom oprezu, temeljna prava svih generacija naših sugra?ana kroz segmente predškolstva, školstva, socijale, kulture i sporta ostala su sigurna.
U kontekstu kompleksnog razvoja izdvojio bih konstantu investicija u komunalnom dijelu infrastrukture, te nastavak izgradnje kanalizacijske mreže po svim naseljima.

Iznimno je puno toga u?injeno tijekom 2007. i nemogu?e je na ograni?enom novinskom prostoru iznijeti sve, no svakako treba spomenuti donošenje važnih planskih dokumenata, koji su osnova svakog ozbiljnog razvoja.
Usvajanjem Detaljnog plana ure?enja zone Monte Mulini stvorili smo uvjete za zna?ajno repozicioniranje rovinjskog turizma. Izradi DPU –a Monte Mulini pristupili smo prije tri godine, imaju?i na umu da je jedna od najljepših zona na Jadranu. Zajedno, Gradska uprava, Maistra i Adris grupa, uz stru?nu podršku izra?iva?a plana, odgovorno smo pristupili izradi plana primjenjuju?i model javno-privatnog partnerstva. U tu zonu Maistra planira uložiti 650 milijuna kuna, što ?e omogu?iti da ona ostane jedna od najljepših na Jadranu. Drže?i se osnovnih postavki GUP-a da nema zatvaranja obale, ovaj prostor ostaje otvoren za sve gra?ane.

Na posljednjoj sjednici Gradskoga vije?a u 2007. godini usvojen je Urbanisti?ki plan ure?enja Rovinjskog Sela, koji ?e tom naselju omogu?iti dobro osmišljen urbanisti?ki, gospodarski i turisti?ki razvoj.
Nadalje, zapo?et je proces donošenja detaljnih planova zone hotela Rovinj, Štange te sportskih zona Valbruna i Movi Cuvi.

Tijekom 2007. se na lokaciji Štanga dovršena je izgradnja tre?e zgrade iz programa poticane stanogradnje, što je riješilo jedan od osnovnih životnih pitanja za 21 rovinjsku obitelj. Grad je za tu namjenu izdvojio gra?evinsko zemljište površine 1440 m2 , komunalno ga opremio i time se uvrstio me?u gradove koji je najviše dao ovom hvalevrijednom programu.

Me?u ovogodišnjim uspjesima moram svakako spomenuti odga?anje odluke o ukidanju našeg Op?inskog suda u travnju mjesecu. Mobiliziranjem javnosti i angažmanom velikog broja ljudi, kojima se svima i danas zahvaljujem, ova besmislena odluka je odgo?ena. Izražavam nadu da se ovakav prijedlog nikada više ne?e na?i na dnevnome redu Hrvatskoga sabora.

Iza nas i u 2007. stoji da je Rovinj kao urbana cjelina ?esto nagra?ivan po pitanjima ure?enja i kulture prostora u kojem živimo. Kontinuitet priznanja koja Rovinj ostvaruje na državnoj razini, poput „Plavoga cvijeta“ i „Ku?e o batani“ sa zlatnim znakom i «Kvaliteta za Hrvatsku» sa srebrnim znakom, potvrda su da zajedništvo-partnerstvo u gradu daje dobre rezultate. Da svi zajedno, od Komunalnog servisa, Turisti?ke zajednice, brojnih institucija, svakog našeg sugra?anina, želimo da se niti jedan segment grada ne zapostavi…

Osim ovih strateških planskih dokumenata i opisanih dobivenih priznanja, u 2007. godini bilo je niz pozitivnih postignu?a kako rovinjskih privrednika, obrtnika tako i pojedinaca, od naših u?enika, studenata do sportaša, koji mene i sve moje suradnike koji upravljaju ovim gradom, ispunjava sre?om i ponosom.

Držim da je 2007. bila svojevrstan test za sve nas u gradu. Prora?un je bio vrlo ambiciozan, razvojan i zahtjevan. Na svima nama bilo je da u partnerskom ozra?ju i transparentno, omogu?imo gradu zna?ajni pomak.
Uz mudro planiranje, hrabrost u realizaciji, jak tempo i malo sre?e na našoj strani, vjerujem da ?emo tako nastaviti i u 2008.


b) ŠTO NIJE OSTVARENO?

Što nismo do?ekali do kraja 2007. jest:
- po?etak gradnje školsko-sportske dvorane i proširenje rovinjske gimnazije, no kako ste i nedavno pisali o tome, proces odabira najpovoljnijeg izvo?a?a vodi i rješava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.
- dodjelu poljoprivrednog zemljišta koja je u ingerenciji Ministarstva poljoprivrede, a koju ?ekamo više godina, te
- stavljanje u funkciju gospodarske zone Gripole - Spiné koja je tako?er u ingerenciji državnih tijela, konkretno Hrvatskog fonda za privatizaciju.
Sva tri navedena projekta od izuzetne su važnosti za Rovinj i želim vjerovati u po?etak njihove brze realizacije.


2. NAJZNA?AJNIJE PLANIRANE INVESTICIJE U 2008. GODINI
Držim da ?e 2008. godina biti jedna od investicijski najsnažnijih godina za Rovinj koja ?e u pozitivnom smislu imati velikog utjecaja na sveukupni život grada.
Važan dio investicijskog tereta rasporedili smo na gradska trgova?ka društva, koja ?e iz vlastitih i/ili kreditnih sredstava realizirati infrastrukturne projekte.
U 2008. godini dovršiti ?e se investicije koje su u tijeku. Preko Komunalnog servisa ubrzo bi trebala biti dovršena izgradnja oborinske i fekalne infrastrukture u Švalbinoj i Garibaldijevoj ulici. Sredinom lipnja 2008. biti ?e dovršena najzna?ajnija investicija koja se doga?a u našemu gradu, poslije izgradnje kolektora, a to je preure?enje ulice Carera i okolnih trgova Kralja Epulona, Campitelli i Na lokvi. Ovom investicijom koja košta više od 38 milijuna kuna, glavna rovinjska trgova?ka arterija potpuno ?e promijeniti svoj izgled. Iznad svega, modernizirati ?e se sva podzemna infrastruktura, koja ?e biti dovedena na suvremeni civilizacijski nivo.
U ovoj godini o?ekujemo gra?evinske dozvole za gradnju kanalizacija u naseljima Bošket, Carmelo i za Valbrunu II sjever, što zna?i da bi kanalizacija ubrzo mogla sti?i i u te dijelove grada.
Trgova?ko društvo „Rubini“ o?ekuje realizacija nadogradnje poduzetni?kog inkubatora, kojom bi mladim poduzetnicima predali novih 380 m2 podijeljenih u 7 poslovnih prostora. 

U prvih nekoliko mjeseci 2008. godine trebala bi se dovršiti procedura donošenja prethodno spomenutih planskih dokumenata, to?nije Detaljan plan ure?enja zone hotela Rovinj, DPU ure?enja Štange te DPU sportskih zona Valbruna i Cuvi.

Donošenjem DPU zone hotela Rovinj, omogu?iti ?e se realizacija još jednog atraktivnog sadržaja u duhu strateškog razvojnog cilja Rovinja da postane grad sa ?etiri-pet zvjezdica.
Snažan investicijski ciklus Maistre koji slijedi nedvojbeno ?e omogu?iti rast ukupnog turisti?kog prometa. O?ekujem da ?e gradnja zone Monte Mulini kao i prenamjena nekadašnjih duhanskih tvorni?kih zgrada u turisti?ke svrhe podignuti kvalitetu turisti?ke ponude na daleko viši nivo, a takva ?e ulaganja potaknuti niz drugih gospodarsko i komunalno-infrastrukturnih poduzetni?kih aktivnosti. 
Na Štangi bi do kraja godine trebala niknuti dva trgova?ka centra, kao i dodatni poslovni i uslužni sadržaji ?ime ?e se stvoriti svi uvjeti da Rovinjci mogu raznovrsno i povoljno kupovati. Dodatno se zona mora opremiti prometnom i inom infrastrukturom kao i estetski urediti u skladu s željenom slikom Rovinja.

U 2008. o?ekuje nas gradnja nove benzinske stanice, pripreme i po?etak realizacije projekta novog autobusnog kolodvora u „Boksitima“, a ako Vlada RH održi svoje obe?anje i gradnja školsko-sportske dvorane sa nadogradnjom zgrade gimnazije.

Zna?ajne investicije izvršiti ?e se i u sportsku infrastrukturu koje ?e još više podignuti kvalitetu življenja u Rovinju, jer ?e nuditi mnoštvo raznovrsnih sportskih i rekreativnih sadržaja na raspolaganju svim gra?anima Rovinja. Ti ?e sadržaji ujedno biti komplementarni turisti?koj ponudi našega grada i pridonijeti cilju ostvarenja cjelogodišnjeg poslovanja, a pored ostalog potrebni su kako bi naš grad kvalitetno odradio ulogu doma?ina Europskog festivala rekreacije 2009. godine, na ?ijoj realizaciji od samoga po?etka sudjeluju zajedni?ki Grad, Turisti?ka zajednica i tvrtka Maistra.

U najzna?ajnijim izdvajanjima za 2008., naglasio bih da ?e temeljna prava svih generacija naših sugra?ana kroz segment kulture, školstva, predškolstva, socijale i sporta ostati za nas prioritet i u 2008.


Facebook komentari