Dan je Hrvatskih voda

POKRENUT EKO-NATJE?AJ ZA U?ENIKE
Hrvatske vode i Hrvatske vode Jadranski projekt pokrenule su danas, 7. rujna 2007., na Dan Hrvatskih voda, javno-edukacijsku kampanju u 150 osnovnih i srednjih škola na priobalju koje se nalaze na podru?ju provedbe Jadranskog projekta. U javno edukacijsku kampanju pod nazivom "Što mi zna?i voda" planira se uklju?iti gotovo 50 000 tisu?a u?enika iz osnovnih i srednjih škola. U?enici ?e sudjelovati u likovno-fotografskom i video natjecanju, a rezultati najboljih kratkih filmova srednjoškolaca bit ?e objavljeni 22. ožujka 2008. povodom Svjetskog dana voda. Tako?er, tog datuma bit ?e organizirana i izložba najboljih likovnih i fotografskih radova u?enika osnovnih škola. (IP)

Facebook komentari