Bunarina svima, a ne samo njima

OŠTRA REAKCIJA STAROSJEDILACA BUNARINE

U redakciju Regional Expressa pristiglo je otvoreno pismo Sportskog društva "Bunarina 1962" u kojemu njegov Izvršni odbor reagira na aktualnu problematiku i napise u medijima, a koji se ti?u komercijalizacije ovog omiljenog okupljališta Puležana. U otvorenom pismu sadržani su i zahtjevi: da Gradsko vije?e grada Pule donese Odluku kojom ?e se urediti sva temeljna pitanja, upravljanja i korištenja objekata, ure?aja i opreme na prostoru SRC „Bunarina“ te otoka Veruda (Fratarskog otoka), kao javnog dobra, te da se prostor zapadnog dijela zaljeva Veruda koristi prvenstveno za potrebe gra?ana grada Pule, kao tradicionalno okupljalištei prostor za odmor, zabavu i rekreaciju; da se gra?anima grada Pule, neposrednim korisnicima objekata u SRC „Bunarina“ osiguraju jednaka prava upravljanja i korištenja instaliranih kapaciteta, kao što je to praksa u drugim op?inama i gradovima naše Županije i šire u Republici Hrvatskoj.

Otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

PRIOP?ENJE ZA JAVNOST o nastalom stanju na Bunarini

Ponukani i izazvani posebno tekstom “Strana plovila sele s Bunarine” objavljenim u Glasu Istre 02.06. 2007. godine u kojem su cijenjenom novinaru g. Žižovi?u od strane predstavnika “Bunarine d.o.o.” i udruge Radni?ko sportskog društva “Uljanik” prezentirane poluistine i laži te nepotpune informacije o aktualnoj situaciji na Bunarini, kao i o udruzi Sportskog društva “Bunarina 1962”, zbog potpune istine molimo Vas da objavite slijede?e. To?no je da je prema rješenju Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka “Bunarina d.o.o.” prisiljena otkazivati ugovore svim osobama ?ija plovila nose strana obilježja, a koja se prema Zakonu ne smiju privezivati u sportskim lu?icama. Istina je tako?er da je rješenje Ministarstvo donijelo nakon što je udruga SD “Bunarina 1962” pred dvije godine, putem sredstava javnog priop?avanja, upozorila javnost i nadležna tijela u Gradu i Županiji na nezakonitosti i sumnjive radnje, koje su u tijeku, u pogledu privatizacije upravljanja i poslovanja na Pomorskom i javnom dobru u okviru Sportsko rekreacijskog centra Bunarina.

Me?utim, naša udruga i njeni ?lanovi sa zgražanjem odbacuju laži, podmetanja i insinuacije koje su iznijeli gospoda V. Grbac predsjednik RSD “Uljanik” i G. Vrbanac direktor “Bunarine d.o.o.” u spomenutom ?lanku, a sve s namjerom da našu udrugu optuži za nastalo stanje na Bunarini i eventualne posljedice, koje primjenom rješenja Ministarstva, mogu uslijediti. Vi gospodo, ali i svi oni koji su obnašali ili obnašaju odgovorne funkcije u upravnim i nadzornim odborima tvrtke “Bunarina d.o.o.” i udruge RSD “Uljanik” (A. Brajkovi?, K. Radolovi?, D. Pavleti?, D. Kocijan?i?, D. Marchi, G. Župi?, V. Drandi? i dr.), odgovorni ste za sve probleme koji su nastali na Bunarini i za sve eventualne posljedice, koje prema Vašim tvrdnjama mogu uslijediti.  Vi ste gospodo, suprotno rješenjima sadržanim u Prostornom i generalnom urbanisti?kom planu grada Pule, zamislili i planirali izgradnju nauti?ke luke u SRC Bunarina, što ste i uspjeli djelomi?nom izgradnjom, ali ve?im dijelom preuzimanjem vezova iz sportske lu?ice Bunarina. Tu radnju su izveli Giancarlo Župi?, tadašnji gradona?elnik Pule naru?itelj projekta, Dino Kocijan?i? tadašnji direktor “Uljanik-Standarda” financijer projekta.

Gospoda Radolovi? direktor “Uljanika d.d. i Kocijan?i? direktor “Uljanik-Standarda” d.o.o., bez uporišta u Zakonu uputili su zahtjev da se nepostoje?em subjektu dodijeli koncesija za sadržaje na podru?ju sporta i rekreacije, a dogodilo se, da ste uz suglasnost Giancarla. Župi?a, tadašnjeg gradona?elnika, dobili koncesiju za obavljanje gospodarskih djelatnosti na podru?ju SRC Bunarine. Koncesija je dobivena bez natje?aja i bez podnijetog zahtjeva od strane “Bunarine d.o.o”, koja je nosilac koncesije. Ugovor o dodjeli koncesije “Bunarini d.o.o.” potpisali su gospoda Stevo Žufi? u ime davatelja koncesije-Istarske županije i Dino Kocijan?i? u ime koncesionara-“Bunarine d.o.o.”. “Uljanik-Standard” d.o.o. po direktoru Kocijan?i?u, bez dogovora i suglasnosti ostalih subjekata na Bunarini, zaklju?io je Sporazum s Gradom Pulom (2004. godine) i stekao pravo da, na neodre?eno vrijeme, bez naknade i uz mogu?nost davanja u zakup, upravlja i raspolaže s materijalnim dobrima i svom imovinom na prostoru Bunarine te Fratarskim otokom. koja je u vlasništvu Grada Pule.

Od ovog se ?ina Luciano Delbianco, tadašnji gradona?elnik grada Pule, javno ogradio nazvavši Sporazum obmanom. Grešku je pokušao ispraviti novim Sporazumom, koji je usvojen na gradskom Poglavarstvu, (11.05. 2005. godine) a kojeg Vi gospodo niste prihvatili i potpisali te ste na taj na?in zako?ili njegovu primjenu u praksi. Podršku Vašem neprihva?anju Sporazuma imali ste u osobi tadašnjeg gradona?elnika Valtera Drandi?a, koji je ujedno obnašao i funkciju ?lana nadzornog odbora RSD “Uljanik”, kojem se je naša udruga u dva navrata pismeno obratila na što se isti oglušio.

Na kraju ste gospodo, svoju firmu “Bunarinu d.o.o.”, sa svim pravima koja proizlaze iz koncesije i Sporazuma, u 90% dijelu, prodali privatnoj tvrtci “Uljanik-Plovidba” za iznos od 200.000,00 kuna. S obzirom da su predstavnici te privatne tvrtke uglavnom ?lanovi nadzornih i upravnih tijela “Bunarine d.o.o.” i RSD “Uljanik”, Vi ste istu prodali sami sebi (D. Pavleti?, A. Brajkovi?, K. Radolovi?, D. Kocijan?i?, D.Marchi i dr.) i koji iz osnova dioni?arskog udjela u privatnoj tvrtci “Uljanik-Plovidba”d.d. ostvarujete zna?ajnu dividendu. Na tiskovnoj konferenciji (Glas Istre od 4. lipnja 2005., str. 13. ?lanak: „Kocijan?i? : Komercijalizacija Bunarine ne dolazi u obzir“) direktor „Uljanik Plovidbe“ gospodin Dragutin Pavleti? izjavio je, pojašnjavaju?i vlasni?ku strukturu prema kojoj „Uljanik Plovidba“ postaje ve?inski vlasnik Bunarine, slijede?e: ”da su Bunarinu prije godinu dana preuzeli isklju?ivo da bi je sa?uvali za gra?ane Pule”. Izjava Pavleti?a je, za našu udrugu i druge korisnike usluga na Bunarini, jedino saznanje o svemu što se do tada doga?alo na Bunarini.

Me?utim još smo uvijek, kao gra?ani grada Pule, željni saznati od ?ega i od koga smo sa?uvani, jer ono što je u?injeno na Bunarini u potpunosti ga demantira što je vidljivo svakom gra?aninu.  Na navedene radnje, koje nemaju uporišta u Zakonu, naša je udruga pismenim putem na vrijeme reagirala. Gospodinu Ivanu Jakov?i?u županu Istarske županije, uputili smo zahtjev da se preispita valjanost Odluke, kojom je tvrtci „Bunarina d.o.o.“ dodijeljena koncesija za gopodarsko korištenje sportske lu?ice Bunarina. U odgovoru koji je, vrlo brzo uslijedio gospodin Župan je napisao slijede?e: „Podržavamo Vaš zahtjev da Sportska lu?ica Bunarina bude u funkciji sporta, rekreacije i drugih potreba gra?ana, što je i bila namjena od samog po?etka gradnje te preuzimamo obavezu da u roku od 30 dana izradimo i na Poglavarstvu Istarske županije prihvatimo rješenje koje ?e biti u interesu gra?ana, sportaša i rekreativaca-korisnika sportske lu?ice Bunarina“ Od tada do danas prošlo je dvije godine, a u vezi s datim obe?anjem ništa nije u?injeno. Krivicu za takovo ponašanje u potpunosti ne svaljujemo na Župana, no pored njega s pravom odgovorne za takvo ponašanje smatramo ?elne ljude u službama Poglavarstva Istarske županije, koje su morale reagirati, na jasno definirane stavove sadržane u odgovoru Župana, ali posebno i prvenstveno trebali su reagirati kako bi osigurali da se Zakoni primjenjuju u praksi, jer je to pored ostalih, njihov osnovni zadatak.

U ovom konkretnom slu?aju, s obzirom da spomenute službe nisu u?inile ništa da pitanje sadržano u zahtjevu naše udruge bude riješeno na zakonit na?in, smatramo ih suodgovornim za stanje koje je nastalo na Bunarini jer su poslužili kao logistika navedenoj gospodi u ostvarivanju njihovog cilj, a taj je, ponavljamo, privatizacija upravljanja Bunarinom. Gospodinu Županu zamjeramo što se oglušio na naša dva podneska za prijem, u svezi razgovora o stanju na Bunarini. Naša udruga bila je do sada tolerantna prema neprimjerenim i nekontroliranim izjavama g. Vrbanca, koje je „Bunarina d.o.o.“ sukcesivno plasirala putem sredstava javnog priop?avanja, teže?i da našu udrugu i njene ?lanove kompromitirate i diskreditirate. Vaše uvrede smo podnosili s mirno?om jer smo pretpostavljali da su one odraz stanja u kojem ste se našli, nakon što je Ministarstvo donijelo rješenje kojim Vas je obavezalo da sportsku lu?icu Bunarina vratite u prvobitno stanje, kako bi se ista i dalje koristila sukladno njenoj namjeni, sukladno dodijeljenoj koncesiji, te da ?e, ukoliko to ne u?inite, pokrenuti postupak da vam se oduzme koncesija. Sada više u Vašim izjavama nema ni?eg nekontroliranog ili neprimjerenog jer Vi, u nedostatku argumenata, svakim danom koji se približava izvršenju rješenja Ministarstva, idete ?onom na našu udrugu, postajete sve arogantniji i agresivniji, te koristite sva sredstva da do?ete do cilja, tj. da Sportsko rekreacijski centar Bunarina pretvorite u podru?je za obavljanje gospodarskih djelatnosti, u interesu pojedinaca i grupa, i da Sportsku lu?icu Bunarina pretvorite u luku za nauti?ki turizam (marina sa 3 zvjezdice) u okviru koje ?ete, na temelju monopolnih cijena vezova i privilegiranih uvjeta poslovanja, ostvarivati dobit i njome raspolagati prema svojim htijenjima i željama. 

Izjava gospodina Vrbanca, direktora tvrtke „Bunarina d.o.o.“, izražena rije?ima – dimna zavjesa, lov u mutnom, moti u trešeti- atak je na ugled, ?ast i dostojanstvo svih naših ?lanova – vaših sugra?ana, me?u kojima su najbrojniji umirovljenici, a me?u njima i graditelji sportske lu?ice Bunarina. Otišli ste predaleko, jer ste sebi dali za pravo da ocijenite njihov moral i da ih u tom svijetlu predstavljate javnosti. Zapamtite g. Vrbanac da Vam to ne?emo dozvoliti. Vaši brutalni napadi na nas dio su scenarija po kojem Vam je namijenjena uloga «maloga od kužine». Vi taj posao evidentno dobro znate odraditi i pokušavate efikasno primijeniti u praksi, kada je u pitanju zaštita Vaših interesa. Asistente za taj posao mijenjate, ranije je uz Vas ?esto nastupao gosp. Markulin?i?, glasnogovornik „Uljanik Holdinga“ a ovaj put ste izabrali gospodina Grbac Veljka, predsjednika Radni?kog sportskog društva „Uljanik“ i ?lana nadzornog odbora tvrtke „Bunarina d.o.o.“ Iz sadržaja objavljenog ?lanka uspjeli smo shvatiti i zaklju?iti da Vam je osnovni cilj bio da našu udrugu i njene ?lanove, raznim uvredama neutralizirate, što zasigurno niste i ne?ete uspjeti, da odgovornost za nastalo stanje na Bunarini i eventualne posljedice koje iz toga mogu proiza?i prebacite na našu udrugu, i što je posebno važno ista?i, osigurate pogodnu klimu i uvjete da se Vas prijedlog amandmana ugradi u prostorni i urbanisti?ki plan grada Pule i na taj na?in ozakone one radnje koje ste Vi godinama nezakonito ?inili. Da bi u tome bili što uvjerljiviji i uspješniji izmislili ste crni scenarij, kojeg ste garnirali još crnjim slutnjama, kako bi ste dokazali da bez nauti?ke luke ne može opstati i djelovati sportska lu?ica. Koliko nam je poznato u našoj zemlji postoji i djeluje više stotina sportskih lu?ica, a niti jedna od njih nije izgradila posebnu nauti?ku luku da bi posredstvom iste opstala.

U ?lanku se dalje našim ?lanovima podme?e da su prevrtljivi, jer mijenjaju plo?u kad je u pitanju komercijalizacija Bunarine. Tako se navodi da smo po?eli reagirati kad su cijene sportskih vezova poskupile za 30%, da smo potom reagirali jer se sportski vezovi pretvaraju u komercijalne, kako bi nakon toga, zagovarali podjelu lu?ice na sportsku i nauti?ku luku, a sve u cilju da si osiguramo ulazak u upravlja?ku strukturu „Bunarine d.o.o.“ Sve što je navedeno stoji pa ?ak i naš zahtjev o sudjelovanju u upravlja?koj strukturi, ali ne u „Bunarina d.o.o.“ ve? Sportsko rekreacijskog centra Bunarina. Vi ste me?utim gospodo i ovaj put, na Vama svojstven na?in, izbjegli re?i bitno, a to je da smo svoje sudjelovanje u upravlja?koj strukturi uvjetovali prethodnim rekonstruiranjem upravlja?kih funkcija tvrtke „Bunarina d.o.o.“ Da bi nas bolje razumjeli predložili smo da budemo s nekim ali nam ni kraj pameti nije da budemo pod nekim u rješavanju zajedni?kih pitanja koja su od interesa svih sportskih udruga koje djeluju na Bunarini. Što se ti?e našeg reagiranja na 30% poskupljenje sportskih vezova i prakse koja se provodi pretvaranjem sportskih vezova u komercijalne te podjele sportske lu?ice Bunarina na sportsku lu?icu i komercijalnu luku, mi smo naša mišljenja, prijedloge i stavove dostavili upravi „Bunarine d.o.o.“ ( Vama gospodo) još 14. sije?nja 2005 godine. Materijal, u kojem su sadržani prijedlozi naše udruge, izradili smo na Vaš zahtjev jer ste obe?ali da ?e se isti koristiti kao podloga za zajedni?ki razgovor o aktualnim pitanjima i problemima, koji su nastali na Bunarini.

Mi još uvijek ?ekamo da dobijemo poziv za taj tako davno, po Vama najavljeni razgovor. S tim u vezi podsje?amo Vas, a ?itatelje informiramo, da smo u materijalu, koji Vam je dostavljen, pored ostalog, predložili; da se; 
a)- utvrdi koji dio obale i mola ?ini sportsku lu?icu Bunarina te odrede vezovi za privez plovila koja se koriste za sport, rekreaciju i druge vidove razonode (nekomercijalni vezovi);
b)- da se sportska lu?ica Bunarina koristi isklju?ivo za potrebe nekomercijalnih plovila (izuzev ribarskih brodica-ko?a koji su dugogodišnji korisnici vezova s to?no nazna?enim oznakama );
c)- da se dio nov?anih sredstava nastalih pružanjem komercijalnih usluga koristi za investicijsko i teku?e održavanje objekata, nabavu opreme i sl.
Odluku o pove?anju cijena sportskih vezova u visini od 30% donijeli ste istovremeno s privatizacijom poslovanja na Bunarini. Odluku ste donijeli bez ikakvih opravdanih ekonomskih razloga, naprasno bez ikakve prethodne najave i obrazloženja te suprotno ugovorima zaklju?enim s korisnicima sportskih vezova.

Tu ste odluku donijeli bez obzira sto ste znali da su i do tada cijene sportskih vezova na Bunarini bile ?etiri do pet puta ve?e nego u drugim lu?icama. Žestina s kojom su se svi korisnici sportskih vezova na Bunarini, a posebno ?lanovi naše udruge, suprotstavili toj odluci, nije bilo kako Vi kažete, sredstvo da se do?e do cilja tj. do preuzimanja upravlja?ke funkcije u „Bunarini d.o.o.“, ve? zahtjev naše udruge da prestanete provoditi samovolju na Bunarini i Fratarskom otoku. Konkretnu pomo? u tome dao nam je tadašnji gradona?elnik grada Pule. Luciano Delbianco, koji je naložio da se odluka stornira. Da nije bilo te intervencije danas bi cijene na Bunarini, za barku dužine do 6 metara, a njih u lu?ici ima više od 180, iznosila 8.500,00 kuna (pet prosje?nih mirovina). Cijene objavljene u tabeli, Glas Istre, 22. sije?nja 2006. godine- naziv ?lanka „Vez za barku samo u dvorištu“. Naša udruga nije predložila da se sportska lu?ica Bunarina podijeli na nauti?ku i sportsku luku.

Istina, ni Vi to niste predložili, ali ste planirali i obavili velik dio posla na pretvaranju sportske lu?ice u nauti?ku luku. Tako ste nakon dobivene koncesije izgradili dva gata (mola) sa 120 vezova, a u sportsku lu?icu ste smjestili 250 jahtica i jahti sa stranim zastavama i cca 50 plovila koja obavljaju gospodarsku djelatnost. Ova plovila nisu smještena okomito na kat, jer bi, vjerojatno, ta umotvorina bila zašti?ena patentom, ve? su ona privezana u nizu, jedno plovilo pored drugog i u ve?em su broju privezani na sportskim vezovima. Ti su vezovi izgradnjom sportske lu?ice Bunarima bili predvi?eni za privez barki gra?ana grada Pule, kojima barka sluzi za sport, rekreaciju, razonodu i druge sli?ne sadržaje. Iz navedenih razloga naša je udruga predložila, ne da se podijeli, ve? da se odredi koji dio obale, mola i vezova ?ine sportsku lu?icu kako bi se bar dio sportskih vezova sa?uvao od pretvaranja u nauti?ke, odnosno komercijalne vezove, sto ste Vi gospodo kupnjom Bunarine ubrzano ?inili i ?inite. U materijalu smo predložili da komercijalne i nekomercijalne poslove na Bunarini treba razmatrati i rješavati susretno i me?usobno podsticajno, u cilju zajedni?kog razvoja, a prvenstveno u funkciji bržeg razvoja sporta, rekreacije i drugih sadržaja od interesa i potreba gra?ana grada Pule. Vi ovaj naš prijedlog gospodo niste „razumjeli“ ali ste se prema njemu bahato, s cinizmom i omalovažavanjem ponijeli. Vi gospodo u ?lanku dalje tvrdite, da ?ete u postavljenom roku, i po Zakonima riješiti sva sporna pitanja koja su sadržana u rješenju Ministarstva, te da ?ete nakon toga uz velike poteško?e pa i žrtve, nastaviti poslovati. Naveli ste da ?ete to u?initi na na?in što ?ete konkurirati za dobivanje dvije koncesije: jednu za nauti?ku luku, a drugu za sportsku luku.

Me?utim niste naveli tko stoji iza zahtjeva i za koje potrebe se traži koncesija za nauti?ku luku, a koja je uvjetovana izmjenom Prostornog plana grada Pule. Isto tako niste naveli u ime kojih ?lanova Vaše udruge RSD „Uljanik“ tražite dobivanje koncesije za sportsku lu?icu, jer se zna da svega njih petorica koriste vezove u toj lu?ici. Iz Vašeg prijedloga može se shvatiti da ?ete Vi g. Grbac, kao predsjednik i Vi g. Vrbanac kao tajnik RSD „Uljanik“, postaviti i potpisati zahtjev za koncesiju koja se odnosi na sportsku lu?icu Bunarina, te da ?ete u izmijenjenom redoslijedu, Vi g. Vrbanac kao direktor i Vi g. Grbac kao ?lan nadzornog odbora „Bunarine d.o.o.“, postaviti i potpisati zahtjev za dobivanje koncesije koja se odnosi na nauti?ku luku. Ako u tome i uspijete, sto je mogu?e, s obzirom da ste na sli?an na?in dobili koncesiju koja Vam je osporena, naša Vas udruga na vrijeme i ovim putem upozorava da ?ete u Vašoj zamisli nai?i na prepreku koju ne?ete mo?i tako lako prebroditi, a ona je sadržana u ?lanku 81. Zakona o Pomorskom dobru i morskim lukama koji glasi: „Koncesija za sportsku lu?icu može se dodijeliti samo sportskim organizacijama, s time da je sportska organizacija registrirana za obavljanje sportske djelatnosti, da je koriste ?lanovi te organizacije, te da u obavljanju djelatnosti ne može ostvarivati profit“. Uredba vlade Republike Hrvatske od 04.08.2004. godine detaljnije ure?uje primjenu citiranog ?lanka.Vi, po osnovi citiranog Zakona ne ispunjavate osnovne uvjete za dobivanje koncesije za sportsku lu?icu. Me?utim za razliku od Vas, na Bunarini postoje i djeluju ?etiri sportske organizacije koje su registrirane za obavljanje sportskih djelatnosti, ?iji ?lanovi koriste 90% sportskih vezova u lu?ici i ne ostvaruju nikakav profit, a to su: „Klub sportskih ribolovaca Uljanik“, „Sportsko društvo Bunarina 1962“., Klub podvodnih aktivnosti Uljanik“, te „Jedrili?arski klub Uljanik-Plovidba“. Udruga SD „Bunarina 1962“ nije tražila, i ukoliko ne bude morala, ne?e ni tražiti dodjelu bilo koje koncesije.

Poznato Vam je da nije prihvatila ni podkoncesiju koja joj je ponu?ena od strane nadležnog tijela Istarske županije, jer je ocijenila da sadrži parcijalno rješenje, ali s obzirom na Vašu prijetnju koju iznosite u javnost (Glas Istre od 20.07.2006) da ?ete biti primorani iseliti 50 i više korisnika postoje?ih sportskih vezova, isti?emo da ?e se naša udruga svim pravnim sredstvima boriti za cjelovita rješenja koja osiguravaju svim gra?anima grada Pule koji su vlasnici plovila (brodica) i ujedno ?lanovi sportskih udruga koje djeluju na Bunarini, (bez obzira koji predznak nose) da imaju jednaka prava i obaveze u pogledu korištenja javnog dobra- vezova u sportskoj lu?ici Bunarina, po cijenama kao što je to ure?eno gradovima naše Županije i Republike Hrvatske. Drugi osnovni uvjet koji proizlazi iz citiranog Zakona, je da organizacija koja se natje?e za koncesiju ne može ostvarivati profit. Vaša udruga gospodo, koja je registrirana i djeluje u statusu neprofitabilne organizacije, istina ne ostvaruje profit neposredno, ve? posredstvom tvrtke „Bunarina d.o.o.“ (?iji ste osniva?), pa i to može biti prepreka za dobivanje koncesije za sportsku lu?icu Bunarina. Dali dobit-profit, koji ostvarujete na taj na?in ima uporište u Zakonima o udrugama i Zakonu o sportu u ovom slu?aju nije za nas važno pitanje, jer su za ocjenu toga nadležna odgovaraju?a tijela u Gradu i Županiji pa i sire. Ali zato sve korisnike sportskih pa i drugih objekata na Bunarini interesira, i oni po svim zakonima imaju pravo znati, gdje završavaju nov?ana sredstva ostvarena na Pomorskom dobru i imovini koja je zajedni?ko vlasništvo.

?lanovi naše udruge, koji skupo pla?aju sportske vezove i druge usluge „Bunarini d.o.o.“, ne prihva?aju Vaše paušalno iznesene tvrdnje da subvencionirate sportske vezove, sportske organizacije i njihove sadržaje iz prihoda koji od komercijalnih vezova ostvarujete. Duboko sumnjaju u istinitost podataka koje parcijalno iznosite javnosti, jer više od sedam godina (od kada raspolažete koncesijom), izbjegavate iza?i pred sportske organizacije i korisnike objekata na Bunarini s kalkulacijom troškova za utvr?ivanje cijene vezova i drugih usluga. To nas posebno i ne ?udi, jer sve te godine ni na zahtjeve nadležnog tijela gradskog Poglavarstva niste dostavljali financijske izvještaje koje ste zaklju?enim Sporazumom preuzeli kao obavezu. Male ucjene gospodo, koje iznosite u objavljenom ?lanku, u okviru crnog scenarija, nisu vrijedne pažnje, ali Vas naša udruga, i pored toga upozorava da vodite ra?una koju i ?iju imovinu prodajete i na koji na?in. Što se ti?e zaposlenih ljudi na Bunarini, njima kao i svim drugim zaposlenima, bez obzira gdje rade, treba dati sigurnost, koja po nama, posebno u ovom konkretnom slu?aju, nije i ne može biti upitna i nerješiva, jer u SRC Bunarina na novim i raznolikim sadržajima ima mjesta za zapošljavanje još ve?eg broja mladih ljudi koji ?ekaju na zavodu za zapošljavanje, ali razumljivo da bi se to ostvarilo, treba dobra volja i želja ljudi koji Centrom upravljaju.

Vi gospodo ne kažete, da su posljedice sadržane u crnom scenariju, koje Vas jako brinu, uslijedile primjenom Vašeg ranijeg „bijelog scenarija“ kojim ste gotovo sve sportske organizacije istjerali iz prostorija koje su koristili, te ih smjestili u kontejnere koji su namijenjeni za smještaj i prijevoz robe-mišje rupe; da ste sportske i druge terene dali u zakup tre?im osobama; da ste betonirali cjelokupnu zemljanu površinu na Pomorskom dobru, podijelivši je na suhu marinu, parkiralište i prostor za remont jahti; da ste u potpunosti devastirali zašti?enu zelenu površinu (šetalište izme?u Bunarine i Ribarske kolibe) u okviru koje ste dio namijenili parkiralištu, a dio za smještaj olupina brodica; Pomorsko dobro podijelili sa sedam željeznih, betonskih i ži?anih rampi te gotovo u potpunosti onemogu?ili komunikaciju korisnika vezova (umirovljenika) s njihovim plovilom; da ste radikalnim pove?anjem cijena sportskih vezova stalno primoravali starosjedioce-graditelje Bunarine da napuste vezove (cilj Vam je bio istjerati sve starosjedioce) i iste pretvarali u komercijalne bez obzira da li se radilo o plovilima s našom ili stranom zastavom, te ste na taj na?in sebi osigurali preko 250 vezova što Vam je u privatizaciji Bunarine bio cilj. Kad je u pitanju otkazivanje ugovora za povila sa stranim zastavama, to ne može biti Vaše ili samo Vaše pitanje, jer po posljedicama koje mogu uslijediti isklju?ivo Vašom krivnjom, to je pitanje o kojem trebaju zauzeti stavove i odlu?iti nadležna tijela Grada i Županije koji su tolerirali i toleriraju Vaše nepravilnosti u provo?enju zakonskih propisa. Ne zaboravite da je u postupku rješavanja tog pitanja sadržan ugled našeg Grada i njegovih gra?ana, ali i težak posao da se ti „istjerani“ iz našega Grada ponovno vrate, te da se vlasnicima plovila sa stranim obilježjima da signal da u naše luke, koje su njima namijenjene, mogu slobodno i sigurno uploviti u što ve?em broju, jer je to ne samo naša želja, ve? u ovom trenutku i potreba.

Mogu?a rješenja postoje, ali pod uvjetom da se osobni interesi podrede zajedni?kim. Naša udruga SD „Bunarina 1962“ svoj skromni doprinos rješavanja nastalih i trajnih problema na Bunarini, dala je u pismenoj formi gradona?elniku grada Pule g. Borisu Mileti?u prilikom predaje popisa gra?ana, 3 000 potpisnika peticije „Za o?uvanje Bunarine i Fratarskog otoka“. Isti dopis, razumljivo bez potpisnika peticije, dostavili smo i Vama g. direktore „Bunarine d.o.o.“. Me?utim Vi ste taj dopis zlorabili i na Vama svojstven na?in, u ?lanku prezentirali javnosti. Kultura našeg življenja, ponašanja i rada, te ozbiljnost nastalih problema na Bunarini, nalazu našoj udruzi i njenim ?lanovima da budu i dalje prisutni, te da u granicama svojih skromnih mogu?nosti daju svoj prilog rješavanju problema o kojima je rije?. To ?emo i dalje ?initi u zaštiti zajedni?kih, u kojima su sadržani i naši interesi. Na kraju ponovno isti?emo naša opredjeljenja o statusu SRC „Bunarina“ koja sadrže: - da gradsko Vije?e grada Pule donese Odluku kojom ?e se urediti sva temeljna pitanja, upravljanja i korištenja objekata, ure?aja i opreme na prostoru SRC „Bunarina“ te otoka Veruda (Fratarskog otoka), kao javnog dobra, te da se prostor zapadnog dijela zaljeva Veruda koristi prvenstveno za potrebe gra?ana grada Pule, kao tradicionalno okupljalište i prostor za odmor, zabavu i rekreaciju, - da se gra?anima grada Pule, neposrednim korisnicima objekata u SRC „Bunarina“ osiguraju jednaka prava upravljanja i korištenja instaliranih kapaciteta, kao što je to praksa u drugim op?inama i gradovima naše Županije i šire u Republici Hrvatskoj.

U Puli, 21.06. 2007.

IZVRŠNI ODBOR SPORTSKOG DRUŠTVA „BUNARINA 1962“

Facebook komentari