Nenad Smodlaka:More na Rivi ne izgleda lijepo ali nije opasno

INSTITUT RU?ER BOŠKOVI? OBJAVIO REZULTATE ANALIZE MORA NA PULSKOJ RIVI
Ve? desetlje?ima, svake godine u ovo doba dolazi do poja?anog razvoja fitoplanktona na pulskoj rivi. Zbog kanalizacije, ovisno o situaciji, dolazi do naglog razvoja fitoplanktona. Postoji ih više vrsta, no ovdje dominiraju samo pojedine. Njihovim množenjem more postaje  crveno ili sme?e. U ovom slu?aju se radi o vrsti dinoflagelati, mali biljni bi?aši, veli?ine oko 20 mikrona kojih ima jako puno, nekoliko milijuna. Razina kisika u moru opadne, što bi moglo loše završiti za neke vrste manjih ribica. To se doga?a svake godine, nekad u ve?oj, a nekad u manjoj mjeri, kada se more zagrije, a kanalizacija istje?e u more. Najve?i problem je kanalizacija, koja je hrana za fitoplanktone, a nema strujanja vode koja bi to mogla o?istiti. "Ne izgleda lijepo, ali nije opasno", kaže Nenad Smodlaka, voditelj instituta Ru?er Boškovi?. Smodlaka je naglasio "da stanje nije alarmantno i da ?e se situacija poboljšati kada kanalizacija bude riješena". (E.O.)

Facebook komentari