26. sjednica Gradskog vije?a Grada Pule

.
U SRIJEDU IZVJEŠ?E O POSLOVANJU HERCULANEE

Dnevni red 1. Vije?ni?ka pitanja
2. Usvajanje Skra?enog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vije?a od 02.07.2007.
3. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju za 2006. godinu Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješ?a Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 19. lipnja 2007. godine
4. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju za 2006. godinu Tržnice d.o.o. Pula i Izvješ?a Nadzornog odbora Tržnice d.o.o. Pula sa sjednice održane 05. lipnja 2007. godine
5. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju Društva Luka Pula d.o.o. Pula za 2006. godinu i Izvješ?a Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 11. lipnja 2007. godine
6. Donošenje Zaklju?ka o usvajanju Izvješ?a o poslovanju za 2006. godinu Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješ?a Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 06. lipnja 2007. godine
7. Donošenje Odluke o suradnji izme?u gradova Villefranche-de-Rourgue (Republika Francuska) i Pule (Republika Hrvatska)
8. Donošenje Rješenja o imenovanju ?lanova Kazališnog vije?a Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula
9. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju ?lana Školskog odbora Osnovne škole Šijana
10. Donošenje Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vije?a
11. a) Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti ?lana Gradskog poglavarstva Grada Pule (An?ela Lanza)
b) Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti ?lana Gradskog poglavarstva Grada Pule (Ksenija Družeti?-Boži?)
12. Donošenje Odluke o izboru ?lanova Gradskog poglavarstva Grada Pule
(Marija Markovi? Nikolovski i Mario Putinja).

 

Facebook komentari