Upis razlikovnih predmeta za upis stručnih prvostupnika na diplomski studij

STUDENTIMA STRUČNIH STUDIJA OMOGUĆEN UPIS NA DIPLOMSKE STUDIJE UZ POLAGANJE RAZLIKOVNIH PREDMETA
Studentima stručnih studija omogućen je nastavak obrazovanja na diplomskim studijima Odjela za ekonomiju i turizam "Dr. Mijo Mirković" u Puli uz polaganje razlikovnih predmeta. Zainteresirani studenti u referadu Odjela za ekonomiju i turizam moraju se prijaviti najkasnije do 1. travnja. Pravo upisa razlikovnih predmeta pripada stručnim prvostupnicima s ekonomskih i srodnih visokih učilišta i programa, stručnim prvostupnicima s nesrodnih visokih učilišta i programa i ekonomistima sa završenim stručnim dodiplomskim studijem (VI/1) na Fakultetu ekonomije i turizam «Dr. Mijo Mirković», kao uvjet za upis na sveučilišni diplomski studij Ekonomije (studijski program Ekonomija) i sveučilišni diplomski studij Poslovne ekonomije (studijski programi: Financijski management, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam i razvoj, Poslovna informatika) na Odjelu za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Prijave zainteresiranih osoba za upis razlikovnih predmeta primaju se do 1. travnja 2011. godine, a mogu se donijeti osobno u Studentsku službu, Preradovićeva 1, Pula, soba br. 7. u suterenu ili putem pošte na adresu: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković», uz naznaku «Za upis razlikovnih predmeta», Zagrebačka 30, 52100 Pula.
Uz prijavu za upis potrebno je priložiti presliku diplome o stečenom stručnom zvanju, domovnicu i rodni list.
Cijena upisa je 3.000 kn + PDV za upis s ekonomskih i srodnih visokih učilišta, odnosno 3.500 kn + PDV za upis s nesrodnih visokih učilišta.
Sve dodatne informacije, zainteresirane osobe mogu dobiti u prostorijama Odjela za ekonomiju i turizam «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Preradovićeva 1/1, Pula, u ISVU službi, te na web stranicama OET-a: www.efpu.hr . (REX)