U podmorju poluotoka Vižula prona?en jedinstveni rimski amulet u obliku falusa

AMULET JE SLUŽIO KAO ZAŠTITA PROTIV NEPLODNOSTI

Rimski amulet koji je bogatim vlasnicama služio kao zaštita protiv neplodnosti prona?en je ovih dana na poluotoku Vižula u Medulinu. Rije? je o izra?enom koš?anom falusu koji predstavlja jedinstveno arheološko otkri?e za ovo podru?je. Falus je prona?en u sklopu hidroarheološkog istraživanja u podmorju poluotoka Vižula kod Medulina. Prona?en je, zajedno s još mnogo sitnih ostataka od raznog materijala, na dijelu gdje se nekad nalazio rimski mol duljine 35 metara, a taj se dio uklapao, kako kažu arheolozi, u veliku rezidencijalnu rimsku vilu koja datira iz vremena izme?u cara Augusta i cara Konstantina, odnosno od 1. do 4. stolje?a.

Naime, prof. dr. Vesna Girardi Jurki? je voditeljica Me?unarodnog arheološkog istraživa?kog centra Zagreba kazala da se duž cijelog poluotoka nalazio kompleks carske vile s ljetnikovcima, lukom i ostalim sadržajima. Arheolozi Arheološkog muzeja Istre te djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba istraživanja na tom podru?ju obavljaju od 1994. godine, a rezultati ?e kako kaže mr. sc. Kristina Džin, ravnateljica Arheološkog muzeja Istre, biti prezentirani sljede?e godine. (T. B.)