Plaže u Istri pogodne za kupanje


 

8. ISPITIVANJE KAKVO?E MORA


Prema informacijama Voditeljice Odsjeka za zaštitu okoliša Istarske županije
Ljiljane Dravec, Zavod za javno zdravstvo je u periodu od 7. do 12. kolovoza 2007. godine, proveo osmo redovno ispitivanje mora na plažama u Istarskoj županiji.

Ukupno je uzorkovano 202 uzorka mora, a prema rezultatima ispitivanja na bakterije fekalnog one?iš?enja more je, u odnosu na standarde propisane Uredbom o standardima kakvo?e mora na plažama, ?isto i sigurno za kupanje sport i rekreaciju. U periodu uzorkovanja temperatura mora se kretala od 23 °C do 26 °C.

Naime, grani?ne vrijednosti za kakvo?u mora za kupanje koji su propisani Uredbom RH su i do 20 puta stroži u odnosu na postoje?u direktivu EU.

Na 144 mjerne to?ke zabilježena je visoka sanitarna kakvo?a mora što zna?i da je u 71,29% uzoraka more bilo I vrste dok je na 55 plaža (27,23%) more bilo pogodno za kupanje, sport i rekreaciju odnosno zadovoljilo je uvjete za II vrstu mora.

Na tri mjerne to?ke je broj bakterija fekalnog one?iš?enja prelazio Uredbom propisane vrijednosti ali njihova numeri?ka vrijednost nije prekora?ila 100% vrijednost što, prema internim kriterijima, ukazuje daj je more umjereno one?iš?eno. More III vrste zabilježeno je na plaži u ?ervar portu , na plaži ispod hotela „Riviera“ u Pore?u i na plaži u Plominskom zaljevu – Dražine istok. Obzirom da Uredba ne prepoznaje „umjereno one?iš?eno more“ ili more III vrste ve? samo da li more na plaži „zadovoljava“ ili „ne zadovoljava“ za kupanje, sport i rekreaciju navedene vrijednosti ukazuju odgovornima da se potrude pregledati lokaciju te uklone mogu?i izvor one?iš?enja na vrijeme prije nego li se ukaže potreba da inspektor zaštite okoliša zatvori plažu za kupanje.

U niti jednom uzorku vrijednosti bakterija fekalnog one?iš?enja nisu prelazile 100% vrijednosti propisane Uredbom što zna?i da nije zabilježena IV vrsta mora ili zagaženo more te nije bilo potrebno provesti zabranu kupanja, navodi se u izvješ?u Odsjeka za zaštitu okoliša Istarske županije. (IP)