Oglas o održavanju seminara za voditelje poslovnica i turističke vodiče

ZA PODRUČJE ISTARSKE ŽUPANIJE, ROK PRIJAVE DO 28. SIJEČNJA
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“ raspisuje oglas o održavanju seminara za voditelje poslovnica i turističke vodiče za područje Istarske županije. Kandidat treba ispunjavati sljedeće uvjete: 1. da je državljanin Republike Hrvatske, 2. da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, 3. da ima najmanje srednju stručnu spremu, 4. da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan – za voditelje poslovnica, 5. da poznaje najmanje jedan strani jezik – za turističke vodiče.
Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
1. rodni list,
2. presliku domovnice,
3. presliku svjedožbe o najmanje završenoj srednjoj školi.
Pored navedenog, za seminar za voditelja poslovnice potrebno je priložiti potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika svjedodžbe ili indeksa)
Cijena seminara i ispita za voditelje poslovnica zajedno s PDV – om iznosi 3.700,00 kuna. Prva rata u iznosu od 1.500,00 kuna plaća se u prvom tjednu seminara, na žiro račun Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli broj 2360000-1500111214, uz obvezni poziv na broj: OIB-25. Druga rata u iznosu od 2.200,00 kuna uplaćuje se do kraja održavanja seminara, s istim pozivom na broj.
Cijena seminara i ispita za turističke vodiče zajedno s PDV – om iznosi 4.700,00  kuna. Prva rata u iznosu od 2.200,00 kuna plaća se u provom tjednu seminara, na žiro račun Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, broj 2360000-1500111214, uz obvezni poziv na broj: OIB-25. Druga rata u iznosu od 2.500,00 kuna uplaćuje se do kraja održavanja seminara, s istim pozivom na broj. Cijena uključuje provjeru znanja iz prvog jezika. Za provjeru znanja iz drugog i svakog daljnjeg jezika doplata iznosi 300,00 kn (PDV uključen) po jeziku.
U prijavi za seminar za turističke vodiče potrebno je navesti iz kojeg stranog odnosno kojih stranih jezika kandidat želi polagati ispit. Kandidati koji su stekli zvanje profesora stranog jezika na filozofskom fakultetu, nisu obvezni polagati ispit iz jezika za koji su stekli to zvanje.
Ako se pohađaju istovremeno oba seminara cijena se umanjuje za 1.000,00 kn te zajedno s PDV – om iznosi 7.400,00 kn.
Prijave, s naznakom "za turističke vodiče", primaju se na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odjel ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Pula, Preradovićeva 1/1, 52 100 Pula.
Prijave se mogu poslati poštom ili donijeti svakog radnog dana u kabinet br. 39 od 13 do 15 sati. Informacije na tel. 052/377-068 ili putem maila:  sagaber@unipu.hr. Rok prijave je do 28. siječnja  2011. godine. Seminar za voditelje poslovnica kao i za turističke vodiče počinje 31. siječnja 2011. Informacije o seminarima i tečajevima OET-a te prijavnice naći ćete na sljedećoj stranici: http://www.efpu.hr/index.php?id=166 . (REX)