Na jesen započinje uređenje pročelja „Doktorske zgrade“ kod Arene

Na jesen započinje uređenje pročelja „Doktorske zgrade“ kod Arene-89634

DOBRE VIJESTI IZ CASTRUMA
Castrum Pula 97 d.o.o. nastavlja s korištenjem pomoći Grada Pule pri obnovi pročelja pulskih zgrada i poziva sve građane na dodatno informiranje o procesu aplikacije na projekt „Dolcevita“ koji je aktivan već gotovo cijelo desetljeće. Obzirom da na jesen započinje uređenje bloka zgrada u Istarskoj i Amfiteatarskoj ulici, razgovarali smo s direktorom društva Castrum Pula 97 d.o.o., najvećeg upravitelja zgrada u Puli i Istri, Aleksandrom Matićem. Pitanja na koja smo dobili odgovore zanimati će vlasnike i suvlasnike zgrada, te sve druge subjekte zainteresirane za obnovu pročelja zgrada.

1. Obnova pročelja i krovišta uvijek je aktualna tema. Regional Express u više je navrata upozoravao na urušavanja istih, pa nam možete odgovoriti čija je konkretno obaveza i tko ju financira?
Obnova pročelja i krovišta pitanje je privatnog vlasništva, koju financiraju svi suvlasnici na temelju suvlasničkih udjela u zgradi i njihovih odluka.

2. Koja je uloga predstavnika suvlasnika, a koja upravitelja?
Predstavnik suvlasnika je osoba koju su odabrali suvlasnici da ih predstavlja i zastupa prema upravitelju i ostalim trećim osobama. Predstavnika, suvlasnici biraju većinom, čiji posebni dijelovi ili suvlasnički udjeli prelaze minimalno 50 posto zgrade u kvadratnim metrima. Predstavnik suvlasnika je nalogodavac, a upravitelj nalogoprimac koji izvršava dobivene naloge. Najvažniji dokument u pogledu suvlasnika posebnih dijelova je međuvlasnički ugovor.

3. Možete nam objasniti razliku između ugovora o upravljanju i međuvlasničkog ugovora.
Međuvlasničkim ugovorom uređuju se odnosi među suvlasnicima po pitanju upravljanja i korištenja zgrade, određuje se predstavnik suvlasnika i definiraju se njegove ovlasti, te uređuju i druga pitanja važna za same suvlasnike.
Ugovorom o upravljanju uređuje se obveze i odgovornosti upravitelja zgrade prema suvlasnicima i obrnuto.  Upravitelj upravlja zgradom u ime i za račun suvlasnika u granicama definirane ugovorom o upravljanju.

4. Prinudni upravitelj malo nam objasnite o čemu se radi?
Ukoliko suvlasnici posebnih dijelova međusobno ne mogu  donijeti odluku o izboru upravitelja, zakonom je jedinici lokalne samouprave  dano ovlaštenje da u funkciji zaštite javnog interesa imenuje prinudnog upravitelja.
Prinudni upravitelj upravlja zgradom u ime i za račun suvlasnika ali granice njegovih ovlasti ne određuju suvlasnici već zakonodavac. Ako se na zgradi pojave određena oštećenja koja ugrožavaju treće osobe, hitne i nužne popravke na teret suvlasnika čak i protiv njihove volje, a u cilju zaštite života i zdravlja, poduzima prinudni upravitelj.
Castrum Pula  prinudni je upravitelj za Grad Pulu i  Grad Vodnjan te Općinu Ližnjan.

5. Kako Grad Pula potiče - sufinancira obnovu pročelja i krovišta?
Uvodno rečeno, pitanje uređenja pročelja i krovišta je prvenstveno pitanje privatnog vlasništva, međutim Grad Pula je itekako svjestan važnosti uređenih, urednih i čistih pročelja u starogradskoj jezgri našega grada te kroz projekt „Dolcevita“ potiče i sufinancira obnovu istih.

6. Da li se obnova pročelja može sufinancirati bespovratnim EU sredstvima?
Da, naravno da kroz fondove europske unije možemo dobiti bespovratna sredstva za sufinanciranje obnove pročelja u pogledu energetske obnove zgrade radi smanjenja režijskih troškova za grijanje i hlađenje, zbog poticanja smanjenja emisije stakleničkih plinova i korištenjem obnovljivih izvora energije.

7. U Puli je puno zgrada iz doba Austrougarske monarhije. Logično je da već dugo ne izgledaju najbolje, na koji način bi se realizacija obnove pročelja tih zgrada mogla ubrzati kroz brži priljev sredstava iz EU ili neke druge fondove?
Grad Pula ima bogato graditeljsko nasljeđe te kroz projekt „Dolcevita“ maksimalno želimo sudjelovati u obnovi starogradske jezgre tri tisuće godina staroga grada. Međutim za postizanje što većih efekta ušteda u troškovima obnove treba kombinirati razne izvore sufinanciranja projekta, kao što su natječaji za energetsku obnovu višestambenih zgrada kroz europske fondove,  gradskog projekta „Dolcevita“, ciljanih akcija Turističke zajednice grada Pule i gdje Grad Pula ima suvlasništvo kroz anticipirano plaćanje pričuve do 7 godine unaprijed.

8. Možete li nam navesti primjer realiziranog projekta za koji ste dobili sufinanciranje kroz navedene izvore?
Naravno, zgrada u najstrožem centru grada, na adresi Giardini 14 dobila je bespovratna sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grada Pule i Turističke zajednice grada Pule te kroz bespovratna sredstva osigurala preko 60 posto investicije obnove pročelja, krovišta i stolarije.

9. Imate li u planu još takvih projekata?
„Doktorsku zgradu“ u blizini Arene. To je blok zgrada na adresama Istarska 17 – 19 i Amfiteatarska 8 koje namjeravamo obnoviti po istom principu.  Trenutno, za navedeni projekt u fazi smo podizanja kredita za ime i račun višestambene zgrade, a početak radova planirano na jesen, odnosno nakon glavnog dijela turističke sezone..

10. Postoje li dijelovi grada u kojima je sufinanciranje lakše dobiti?
Gradskom odlukom,  definirana je Zona prioriteta obnove pročelja i krovišta za koju Grad Pula izdvaja najveća bespovratna sredstva kroz spomeničku rentu i održavanje poslovnih prostora u svom vlasništvu. Konkretno,  tu  spadaju: Trg Portarata, Ulica Sergijevaca, Clerisseauova ulica, Danteov trg, Forum, Trg Stara tržnica, Prolaz sv. Nikole, Flaciusova ulica, Riva, Kapitolinski trg, Kandlerova ulica, Carrarina i Amfiteatarska ulica, Trg Ozad Arene, Istarska, Scalierova i Flavijevska ulica, Giardini te Flanatička i Fontička ulica, odnosno sva pješačka zona našega grada.

11. Osim ljepšeg izgleda zgrada, obnova pročelja podrazumijeva i energetsku obnovu?
Suvlasnici se mogu odlučiti za više modela sufinanciranja sa i bez energetske obnove. Prvenstveno svaki projekt obnove treba pojedinačno analizirati i napraviti analizu isplativosti.

12. Možete li ukratko objasniti korake za vlasnike i suvlasnike zgrada prilikom podnošenja zahtjeva za obnovu pročelja?
Nastoji se suvlasnicima maksimalno olakšati i pojednostaviti proces aplikacije na projekt Dolcevita. Nakon što upravitelj zgrade, odnosno vlasnik ili opunomoćenik suvlasnika dostavi valjanu i potpunu dokumentaciju, prijavitelj se poziva kako bi se pristupio izradi dokumentacije, sukladno zahtjevima nadležnog konzervatorskog odjela, što u pravilu podrazumijeva izradu glavnog projekta obnove pročelja. I ovo je prilika da se pozovu suvlasnici, potencijalni prijavitelji da iskoriste mogućnosti sufinanciranja putem projekta Dolcevita o čemu sve detaljne informacije mogu pronaći na sljedećem linku: DOLCEVITA, odnosno, zatražiti u gradskom Odsjeku za prostorno planiranje i graditeljsko nasljeđe pozivom na broj 052/ 371-828.

13. Jedno kozmetičko pitanje… Ima li Grad Pula propisane boje za pročelja zgrada (ne mislimo na one stare zgrade na kojima je vidljiva boja pa se koristi ista)?
Za područje zaštićeno - kulturno povijesne cjeline grada odabir boje utvrđuje nadležni konzervatorski odjel, a za druga područja tijelo Grada nadležno za graditeljsko nasljeđe, u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta obnove.

14. Za kraj, što suvlasnici dobivaju redovitim održavanjem svoje nekretnine?
Kvalitetu života, veću vrijednost svoje nekretnine, manje režijske troškove i lijepo životno okruženje. Pročelja su „Lice grada“ te treba pozdraviti i podržati sve investicije u obnovu bogatog graditeljskog nasljeđa našega grada, zaključio je direktor Castrum Pula 97 d.o.o. Aleksandar Matić.  
(REX/Foto: Manuel Angelini)